Vad ska man göra med mediciner som hemvårdspatienter inte längre behöver?

När en hemvårdspatient inte längre behöver en medicin som skrivits ut till honom eller henne blir medicinen läkemedelsavfall och ska under inga omständigheter användas av en annan person.

I vissa fall har mediciner som exempelvis hemvårdspatienter inte längre haft behov av sparats i hemvårdens lokaler. Sjukvårdspersonal har delat ut dem till andra hemvårdspatienter, exempelvis för att ersätta mediciner som skrivits ut till dessa. Detta är inte tillåtet.

Organisationens plan för läkemedelsbehandling ska beskriva rutinerna för hur man hanterar läkemedel som patienter returnerat eller som blivit över på verksamhetsenheterna.

En vårdare doserar läkemedlen och en annan ger dem till patienten. Vem ansvarar för eventuella misstag?

Varje yrkesperson inom hälsovården ansvarar för vad han eller hon själv gör eller inte gör. Organisationens aktuella plan för läkemedelsbehandling ska beskriva personalens skyldigheter och ansvar när det gäller läkemedelsbehandlingen.

Med tanke på läkemedelssäkerheten rekommenderar vi att man använder sig av dubbelkontroll. En person doserar ut medicinerna på medicinbrickan i medicinglas eller dosetter. Ett uppdaterat medicinkort för patienten ska finnas på läkemedelsbrickan eller på baksidan av dosetten. Medicinbrickorna eller dosetterna med färdigt doserade mediciner ska märkas tydligt och förvaras i ett låst skåp. Den person som delar ut medicinerna kontrollerar att de mediciner som finns i medicinglaset eller dosetten överensstämmer med vad som står på medicinkortet innan han eller hon ger medicinerna till patienten.

När dubbelkontrollen görs omsorgsfullt minskar risken för misstag. Om det ändå sker misstag i läkemedelsbehandlingen bör man på lämpligt sätt utreda varför misstaget har skett och hur man kan undvika att det upprepas.

Vem ansvarar för att upprätthålla de medicinska kunskaperna?

Yrkespersoner inom hälsovården är skyldiga att upprätthålla och utveckla sin egen yrkeskunskap. Inom arbetsenheten ska man ha en aktuell plan för läkemedelsbehandling som beskriver personalens skyldigheter och ansvar när det gäller läkemedelsbehandlingen.

Planen för läkemedelsbehandling ska också beskriva hur man upprätthåller och säkerställer personalens kompetens. Arbetsgivaren måste säkerställa att personalen har tillräckliga kunskaper för att genomföra läkemedelsbehandling.