Ett vårdbiträde bistår den övriga vårdpersonalen. Hens arbetsplats kan till exempel vara ett servicehus för äldre eller handikappade och ett vårdhem, dvs. en serviceboendeenhet.

Vårdbiträdets arbetsuppgifter är att tillgodose klienternas grundläggande behov. Vårdbiträdets arbetsuppgifter kräver inte närvårdar- eller sjukskötarutbildning. Hen kan inte delta i läkemedelsbehandlingen eller vara ensam på ett arbetspass.

Utbildning för vårdbiträden

Vårdbiträdarutbildningen består av två examensdelar, vilka är antingen

främjande av tillväxt och delaktighet (från grundexamen inom social- och hälsobranschen) 
produktion av assistans och omsorg (från grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen)
eller

främjande av tillväxt och delaktighet (från grundexamen inom social- och hälsobranschen) 
kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (från grundexamen inom social- och hälsobranschen) 
Utbildningen leder inte till någon examen, men ger beredskap att arbeta med biträdande uppgifter inom äldre- och handikappvården.