Vi ordnar utbildning som stöd för din uppgift. Vi erbjuder utbildningar för aktörer i fackavdelningarna, förtroendemän, representanter vid samarbetsförhandlingar och arbetarskyddsfullmäktige.

När du är ny i uppdraget ska du delta i en grundläggande utbildning eller i en introduktionsutbildning och fortsätta med en påbyggnadsutbildning. Vi anordnar även regelbundet webbseminarier för aktörer.

Utöver Tehy ordnas utbildningar av Aktiivi-Instituutti och TJS Opintokeskus. Dessutom ordnar även arbetspensionsbolagen Keva och Tela utbildningar för förtroendevalda.

Utbildning för förtroendemän

Som stöd för Tehys förtroendemän erbjuder vi grundläggande studier, påbyggnadsutbildning och förhandlingsdagar. Erfarna förtroendemän kan avlägga examen för arbetsmarknadskonsulent.

Det lönar sig att söka sig till de grundläggande utbildningarna genast i början av mandatperioden. Under utbildningen lär du känna andra förtroendevalda och skapar genast ett bra nätverk.

Avlägg först de grundläggande studierna i lugn och ro och börja planera eventuell påbyggnadsutbildning först därefter. Vad skulle du vilja få mer information om? Vi fördjupar dina kunskaper om till exempel arbetstid, lönesättning eller lokala förhandlingar.

Under förhandlingsdagarna behandlas aktuella frågor kring till exempel kollektivavtal, juridiska förändringar i arbetslivet och förhandlingssituationer. Förhandlingsdagar ordnas regelbundet för samtliga avtalsbranscher. Det lönar sig att delta i dem för att få den nyaste informationen som stöd för din roll som förtroendevald.

Utbildning för arbetarskyddsfullmäktige

Vi erbjuder stöd för arbetet som arbetarskyddsfullmäktige genom att ordna grundläggande utbildning, kompletterande utbildning och förhandlingsdagar. Utbildningarna är öppna även för arbetarskyddsombudsmännen och en del av utbildningarna även för arbetarskyddscheferna. Personer med lång erfarenhet av rollen som arbetarskyddsfullmäktige kan avlägga examen för arbetarskyddskonsulent.

På en grundkurs i arbetarskydd får du

  • en översikt över principerna för arbetarskydd och samarbete,
  • verktyg för det praktiska arbetarskyddsarbetet på din arbetsplats.

Efter att du genomgått grundkursen kan du komplettera dina kunskaper med sådan kompletterande utbildning som du själv upplever som viktig. Dessa är till exempel utbildningar i arbetshälsa, sjukskrivningar, jämlikhet och olämpligt beteende.

Under förhandlingsdagarna som ordnas regelbundet behandlas aktuella frågor kring arbetarskyddet. I bland ordnas gemensamma förhandlingsdagar med de förtroendemännen.

Utbildning för aktörer i fackavdelningar

Du kan gå med i Tehys fackavdelningsverksamhet utan någon tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet. Föreningarnas starka roll är utmärkande för det finländska samhället. Som aktör i en fackavdelning har du en viktig roll som upprätthållare av samhällsfreden.

I början av mandatperioderna ordnar vi introduktionsutbildningar för samtliga styrelsemedlemmar.

Under introduktionsutbildningen får du information om

  • rollen och uppgifterna för Tehys fackavdelningar
  • föreningsverksamheten.

Även flera styrelsemedlemmar kan delta i introduktionsutbildningarna samtidigt. Efter introduktionsutbildningen kan du komplettera din fackkunskap i den egna uppgiften till exempel genom utbildningar som är avsedda för ordförande, medlemssekreterare, informatörer eller kassörer.

En del av utbildningarna ordnas på Tehys regionbyråer, en del på centralbyrån i Helsingfors och för en del svarar TJS Opintokeskus.