Kontroll av läkemedelskunskap

Arbetsgivaren ansvar under alla omständigheter för patientsäkerheten. Arbetsgivaren har en skyldighet att försäkra sig om att arbetstagarna har ett tillräckligt och aktuellt kunnande för att sköta sina arbetsuppgifter. Också en yrkesperson har ansvar för patientsäkerheten och sitt eget kunnande. Var och en svara också för vad man gör eller låter bli att göra. Arbetstagaren har en skyldighet att delta i den tilläggs- och övriga utbildning som arbetsgivaren ordnar.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att handboken för Säker läkemedelsbehandling används inom social- och hälsovården inom alla enheter där läkemedelsbehandling förverkligas. Enligt handboken ska läkemedelsbehandling inom arbetsenheterna grunda sig på en plan för läkemedelsbehandlingen, i vilken man beskriver de verkningar som läkemedelsbehandlingen har samt hur man tryggar och upprätthåller kunnandet. 

Kunskapen om läkemedelsbehandling kan man upprättnålla genom tillägsskolning, kunnandet kan kontrolleras genom tenter och yrkesprov. Vid tilläggsskolningar och då man kontrollerar kunnandet kan man dra nytta av färdiga nätskolningar, till dessa fogas organisationens egna instruktioner. Genom egna instruktioner slår man till exempel fast hur många gånger man får ta om en tent. 

Säker läkemedelsbehandling – Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling
THL Turvallinen lääkehoito – sivut