Företagshälsovård

Arbetsgivaren är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda och befattningshavare. Arbetsgivaren kan även ordna sjukvård på allmänläkarnivå.

Arbetsgivaren kan köpa företagshälsovårdstjänster från exempelvis en hälsovårdscentral eller en privat läkarcentral. Information om tjänsternas omfattning och innehåll finns i företagshälsovårdsavtalet.

Arbetstagarna måste ha tillgång till företagshälsovårdsavtalet och verksamhetsplanen i skriftlig form.

Vikarier och visstidsanställda

Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för alla sina anställda oavsett anställningsförhållandets form och längd.

Även vikarier och visstidsanställda omfattas av företagshälsovården.

Inhyrda arbetstagare

Det är i första hand bemanningsföretaget som ansvarar för att ordna företagshälsovård för de inhyrda arbetstagarna I praktiken delar bemanningsföretaget och användarföretaget ofta på ansvaret.

Det är bemanningsföretagets uppgift att ordna företagshälsovård, när åtgärderna riktar sig till arbetstagaren. Man bör helst komma överens om att användarföretaget ansvarar för de åtgärder som gäller arbetsförhållandena.

Vi rekommenderar att man alltid avtalar om ansvarsfördelningen från fall till fall. På så sätt undviker man en situation där ingendera parten tar ansvar för de inhyrda arbetstagarnas arbetsmiljö.

Företagshälsovård vid frånvaro

Den lagstadgade företagshälsovården ska vara tillgänglig även när arbetstagaren är frånvarande. Arbetsgivaren behöver dock inte erbjuda frivilliga företagshälsovårdstjänster (sjukvårdstjänster) under obetalda ledigheter.

Detsamma gäller sjukledigheter. När sjukledigheten blir obetald, upphör även naturaförmånerna.