Arbetsgivarens direktionsrätt eller rätt att leda arbetet garanterar att arbetsgivaren har rätt att övervaka och leda arbetet. Arbetsgivaren bestämmer hur, var, när och med vilka verktyg arbetet ska utföras. Arbetstagaren har en skyldighet att följa de instruktioner som arbetsgivaren ger.

Genom att ingå ett arbetsavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om att arbetstagaren ska utföra arbete åt arbetsgivaren. I gengäld betalar arbetsgivaren lön till arbetstagaren. 

Arbetsgivarens direktionsrätt begränsas av

Ju noggrannare arbetsvillkoren definieras i arbetsavtalet, desto mer begränsad är arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Arbetsgivaren har i princip inte rätt att exempelvis beordra arbetstagaren att arbeta någon annanstans än på den arbetsplats som anges i arbetsavtalet. Arbetstiderna ska anges i en förteckning över arbetsskift, som är bindande.

Arbetstagaren är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner och order, såvida de inte uppenbart strider mot villkoren i arbetsavtalet. Det här betyder att arbetsgivaren har tolkningsföreträde.

Arbetstagaren är aldrig skyldig att följa en order om detta innebär att han eller hon begår ett brott.

Tillfällig förflyttningen

I välfärdsområdena och kommuner (VÄLKA och AKTA) har arbetsgivaren rätt att ålägga arbetstagaren att tillfälligt utföra annat arbete än det som anges i arbetsavtalet. Den tillfälliga förflyttningen kan vara i högst åtta veckor.