Arbetstagaren har rätt att vara tillfälligt frånvarande från arbetet, om han eller hon måste vara hos en familjemedlem som drabbats av en sjukdom eller olycka.

Skälet till frånvaron ska vara oförutsett och tvingande. Arbetstagaren är inte berättigad till lön under frånvaron. I vissa kollektivavtal har man dock avtalat om vissa situationer som berättigar till betald frånvaro.

Orsaken kan vara

  • en familjemedlems död
  • en begravning
  • en eldsvåda
  • en vattenskada
  • att en olycka har skett och arbetstagaren måste uppsöka olycksplatsen eller en familjemedlem på sjukhus.

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om frånvaron och orsakerna till denna så snabbt som möjligt. Arbetsgivaren har rätt att begära ett tillförlitligt intyg över orsaken till frånvaron. Intyget kan vara ett läkarintyg eller ett intyg från en myndighet eller ett bostadsaktiebolag.

Lagen fastställer inte vilka personer som ska räknas till familjen. Vissa kollektivavtal innehåller mera specifika bestämmelser gällande vilka personer som räknas till familjen, vilka situationer som berättigar till frånvaro och den maximala tiden för tillfällig frånvaro.

Frånvaro för att sköta om en familjemedlem eller annan anhörig

Arbetstagaren har inte rätt att ta ledigt för att sköta en familjemedlem eller annan anhörig, om inte förutsättningarna för närståendevårdledighet uppfylls. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om att arbetstagaren är ledig från arbetet för en viss tid för att vårda en familjemedlem eller annan närstående. Frånvaro för att sköta en familjemedlem eller anhörigär oavlönad.

Om arbetstagaren vill återvända till arbetet under en beviljad ledighet måste hen avtala om saken med arbetsgivaren. Om man inte kan komma överens får arbetstagaren endast av vägande skäl avbryta ledigheten genom att informera arbetsgivaren om saken senast en månad innan hen återvänder till arbetet.

Arbetstagaren ska på arbetsgivarens begäran lämna in en utredning över orsaken till frånvaron, där även dess varaktighet framgår.

Närståendevårdare kan ha rätt att få stöd för närståendevård från kommunen. Socialkontoret i din kommun kan ge dig mer information om hur du ansöker om stöd för närståendevård.