Image text
Foto: iStock

Arbetstagaren har vanligen rätt till betald sjukledighet under en längre tid än normalt, om arbetsoförmågan beror på ett olycksfall i arbetet.

Inom den kommunala sektorn har arbetstagaren exempelvis rätt till full lön under upp till 120 dagar i fall av olycksfall i arbetet.

Med olycksfall i arbetet avses en olycka som inträffat på arbetsplatsen eller på vägen till eller från arbetet, och som lett till arbetsoförmåga. Olycksfallsförsäkringsbolaget fattar beslut om huruvida en olycka ska betraktas som ett olycksfall i arbetet eller inte. Försäkringsbolagets beslut kan överklagas.

Om arbetsgivaren har betalat ut lön för sjukledigheten som om det var fråga om ett olycksfall i arbetet, och ett beslut att skadan inte ska ses som ett resultat av ett olycksfall i arbetet senare vinner laga kraft, kan arbetsgivaren ha rätt att kräva tillbaka den del av lönen som arbetstagaren inte hade rätt till.