Arbetstiden är den tid som används för att utföra arbetet. Den tid då arbetstagaren måste vara på arbetsplatsen och tillgänglig för arbetsgivaren räknas också som arbetstid. Om arbetstagaren får avlägsna sig från arbetsplatsen under matrasten, räknas matrasten inte som arbetstid. Den regelbundna arbetstiden framgår av förteckningen över arbetsskift.

Tid som använts till resor räknas inte som arbetstid, förutom om resan samtidigt betraktas som en arbetsprestation eller om det är fråga om en resa från en arbetsplats till en annan under arbetsdagen.

Restid betraktas som arbetstid även i fall där förmannen beordrar arbetstagaren att ta sig till platsen för arbetsuppgiften och tillbaka. Läs mer i ditt kollektivavtal.

Tid som används till utbildning räknas som arbetstid, om utbildningen ordnas på arbetstid enligt förteckning över arbetsskift.

Utbildning räknas inte nödvändigtvis som arbetstid, även om arbetsgivaren betalar lön för den tid som används till utbildningen. När det gäller utbildningar som ordnas av arbetsgivaren bör man i varje enskilt fall klargöra om den tid som används till utbildningen räknas som arbetstid eller inte.

Tid som använts till hälsoundersökningar och -granskningar kan i vissa fall räknas som arbetstid. Reglerna varierar mellan olika kollektivavtal.

Beredskapstid räknas inte som arbetstid. Med beredskapstid avses att arbetstagaren förbinder sig att vara tillgänglig för arbetsgivaren under sin fritid. Arbetsgivaren betalar en särskild ersättning för beredskapstid.