En närvårdare med en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och en akutvårdare på grundnivå har omfattande grundläggande färdigheter för olika uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen. Personen har också mer specialiserade färdigheter och de yrkeskunskaper som krävs för arbetslivet inom minst ett kompetensområde.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen omfattar 180 studiepoäng. Den består av yrkesexamensdelar (145 sp) och gemensamma examensdelar (35 sp).

Den som utfört examen kan

  • planera, genomföra och utvärdera klientens eller patientens hälsa, välbefinnande, funktionsförmåga, samt tillväxt och inkludering av vård- och omsorgsarbete som främjar tillväxt och deltagande i olika social- och hälsovårdsmiljöer eller verksamhetsmiljöer för fostran.
  • ge klientorienterad handledning i tjänster, dra mångsidigt nytta av välbefinnandeteknik och utveckla sina egna yrkeskunskaper i enlighet med livslångt lärande.
  • ta hand om patient- och klientsäkerhet, agera aseptiskt och ergonomiskt, samt ta hand om arbetssäkerheten och välbefinnandet.

Närvårdarstuderande kan välja mellan följande kompetensområden

  • äldreomsorg och rehabilitering
  • fotvård
  • fostran och vård av barn och unga
  • mentalvårds- och drogarbete
  • sjukvård och omsorg
  • munvård
  • arbete med handikappade.

Akutvårdare på grundnivå har kompetens inom grundläggande akutvård.

En närvårdare kan avlägga ett eller flera kompetensområden även efter att examen har avlagts.

Mer information på Utbildningsstyrelsens webbplats 

Närvårdare i arbete utanför sitt eget kompetensområde

Vid rekryteringen ska arbetsgivaren avgöra om uppgiften kräver att den anställda har avlagt ett visst kompetensområde. I så fall är det viktigt att ta hänsyn till lagar och regler samt eventuella nationella rekommendationer.

En person som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen får titeln närvårdare, oavsett vilket kompetensområde personen har avlagt. Närvårdare är en skyddad yrkestitel inom hälsovården och socialvården, och blir en skyddad yrkestitel även inom socialvården.

Examensbenämning för akutvårdare på grundnivå får endast användas av personer som avlägger examen enligt principerna för grundexamen i akutvård. De registreras även som närvårdare i Valviras Terhikki-register, när de anhåller om tillstånd att använda den skyddade yrkestiteln.