Visstidsavtal

Arbetsavtalet gäller alltid tills vidare, med andra ord är det fråga om en fast anställning såvida arbetsgivaren inte har motiverade skäl att ingå avtalet för att gälla för en viss tid. Motiverade skäl kan vara

  • vikariat
  • praktik
  • arbetets art
  • att arbetet är säsongsbetonat.

Ett visstidsavtal kan vara olagligt även om det finns motiverade skäl till det.

Det är förbjudet att använda visstidsavtal om arbetsgivaren har ett permanent behov av arbetskraft. Detta kan man i vissa situationer hänvisa till om visstidsavtal har följt på varandra i flera år och arbetsuppgifterna har förblivit desamma.

Ett visstidsavtal binder båda parterna för den tid som avtalet är i kraft. Det går inte att säga upp avtalet, såvida man inte har avtalat om en sådan möjlighet. En möjlighet att säga upp avtalet kan behövas särskilt i ett långvarigt visstidsavtal, eftersom livssituationen kan förändras under avtalsperioden.

Om arbetstagaren säger upp sitt visstidsavtal i förtid utan uppsägningsvillkor, kan han eller hon bli tvungen att betala skadestånd.

Från januari 2017 har arbetsgivaren rätt att ingå ett visstidsavtal utan krav på ett motiverat skäl med de arbetstagare som enligt arbets- och näringsbyrån har varit arbetslösa arbetssökande under föregående 12 månader. Maximitiden för visstidsavtal är ett år. Avtalet kan förnyas högst två gånger inom ett år från det att det första visstidsavtalet trädde i kraft. Avtalens sammanlagda längd får emellertid inte överstiga ett år.