Användning av visstidsavtal avtal är förbjuden om arbetsgivaren har ett konstant behov av arbetskraft. Arbetsavtalet gäller alltid tills vidare, med andra ord är det fråga om en fast anställning såvida arbetsgivaren inte har en grundad anledning att ingå avtal för en viss tid.

Grundad anledning kan vara

  • vikariat
  • praktik
  • arbetets art
  • att arbetet är säsongsbetonat.

Sammanlänkning av visstidsavtal

Det är förbjudet att använda visstidsavtal om arbetsgivaren har ett permanent behov av arbetskraft. Ett permanenet behov av arbetskraft betyder att då avtalet inleds ser det ut att finnas ett behov av arbetskraft också efter det att avtalet tar slut. Långa sammanhängande perioder av vikariat är ofta ett bevis på att behovet av arbetskraft är permanent, speciellt om arbetstagaren under den här tiden vikarierar för en eller flera personer.

Att man kan bevisa att behovet av personal är permanent kräver inte alltid en lång räcka av visstidsavtal. Ibland kan man redan då man gör upp det första avtalet uppskatta att arbetsgivarens behov av vikarie kommer att vara permanent. I de här fallen betraktas ett visstidsavtal som permanent.

Om arbetsavtalet avslutas fast arbetstagaren skulle har velat fortsätta arbetet, har arbetstagaren rätt till ersättning för att arbetsavtalet har sagts upp utan grund. Om arbete inte har erbjudits på grund av att arbetstagaren har blivit familjeledig är det, utgående från lagstifning om jämställdhet, fråga om diskriminering. Den som har blivit föremål för diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet har enligt lagstiftningen om jämställdhet rätt till ersättning av arbetsgivaren. 

Visstidsavtal och arbetslös arbetssökande

Från januari 2017 har arbetsgivaren rätt att ingå ett visstidsavtal utan krav på ett motiverat skäl med de arbetstagare som enligt arbets- och näringsbyrån har varit arbetslösa arbetssökande under föregående 12 månader. Maximitiden för visstidsavtal är ett år. Avtalet kan förnyas högst två gånger inom ett år från det att det första visstidsavtalet trädde i kraft. Avtalens sammanlagda längd får emellertid inte överstiga ett år. 

Visstidsavtals giltighet

Ett visstidsavtal binder båda parterna för den tid som avtalet är i kraft. Det går inte att säga upp avtalet, såvida man inte har avtalat om en sådan möjlighet. En möjligeht att säga upp avtalet kan behövas särskilt i ett långvarigt visstidsavtal, eftersom livssituationen kan förändras under avtalsperioden.

Om en arbetstagare säger upp sitt visstidsavtal i förtid utan uppsägningsvillkor, kan hen bli tvungen att betala skadestånd.