En anställd måste anmälas till Valvira om det finns välgrundade skäl att misstänka att han eller hon äventyrar patientsäkerheten och att förmannen inte kan vidta tillräckliga åtgärder för att trygga patientsäkerheten. De flesta problem kan hanteras av arbetsgivaren och kräver ingen anmälan till tillsynsmyndigheterna.

Ofta är det fråga om drogproblem eller mentala problem. I sådana fall är det vanligt att personen inte förstår sin egen situation och inte får lämplig vård, och att arbetslednings- eller utbildningsåtgärder inte är tillräckliga eller möjliga att genomföra.

På enheter inom social- och hälsovården ska man ha ett organiserat egenkontrollsystem med hjälp av vilket man

  • förhindrar felaktig praxis
  • upptäcker missförhållanden
  • effektivt och utan dröjsmål ingriper i eventuella missförhållanden.

På detta sätt tryggar man verksamhetens kvalitet och patientsäkerheten. Atmosfären på arbetsplatsen bör vara tillåtande och de anställda bör uppmuntras att i ett så tidigt skede som möjligt ingripa i och uppmärksamma eventuella missförhållanden och risker.

Misstänkta brott ska omedelbart anmälas till polisen. Organisationen ska ha tydliga riktlinjer för vilka rutiner och ansvarsförhållanden som gäller i fall av misstanke om brott. I dessa situationer rekommenderas att förmännen samarbetar med organisationens säkerhetschef.