Arbetsgivaren kan häva anställningen endast av ytterst vägande skäl. Tröskeln för hävande av anställning är klart högre än tröskeln för uppsägning.

Arbetstagaren måste ha försummat eller brutit mot sina förpliktelser på ett så allvarligt sätt att arbetsgivaren inte rimligtvis kan förväntas iaktta uppsägningstiden. Det kan exempelvis gälla situationer där arbetstagaren

  • på ett väsentligt sätt har vilselett arbetsgivaren i fråga vid uppgörandet av arbetsavtalet
  • har allvarligt äventyrat arbetssäkerheten 
  • har utsatt arbetsgivaren eller en annan arbetstagare för grov ärekränkning
  • har betett sig våldsamt på arbetsplatsen

Arbetsgivaren måste åberopa hävning av anställningen inom 14 dagar efter att han eller hon har fått kännedom om det som utgör grunden till hävningen. Innan anställningen hävs måste arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd.

Även arbetstagaren kan häva anställningen, om arbetsgivaren allvarligt försummar eller bryter mot sina plikter och arbetstagaren inte rimligtvis kan förväntas stanna kvar ens under uppsägningstiden.

Vid hävande av anställning upphör anställningsförhållandet omedelbart.

Att betrakta en anställning som hävd

Arbetsgivaren har rätt att anse anställningsförhållandet som hävt om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet i sju dygn utan att ange något giltigt skäl till frånvaron.

Ett godtagbart skäl till att inte informera arbetsgivaren om frånvaron kan vara exempelvis att arbetstagaren har råkat ut för en allvarlig olycka och hamnat på sjukhus.

Det anses i allmänhet att arbetsgivren har en slags skyldighet att före hävandet av anställningsförhållandet försöka klarlägga var arbetstagaren är och varför hen inte har kommit till sina arbetsturer.