Image text
Foto: iStock

Med hjälp av åtgärder för tidigt stöd av arbetsförmågan försöker man stöda arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga. Man diskuterar och kommer överens om åtgärderna på arbetsplatsen och förverkligar modellen tillsammans.

Modellen för tidigt stöd kan ha många olika namn, exempelvis modell för aktivt stöd eller modell för tidigt ingripande.

I modellen för tidigt stöd av arbetsförmågan avtalar man om och beskriver

  • när och hur man tar upp en fråga som gäller arbetsförmåga till diskussion och bokför informationen
  • vilka roller och vilket ansvar de olika parterna har (arbetstagaren, förmannen, företagshälsovården, arbetarskyddspersonerna, förtroendemannen, personalavdelningen)
  • hur förmännen och de andra parterna utbildas för att agera i enlighet med modellen för tidigt stöd
  • hur man följer upp och utvärderar användningen av modellen och dess funktion.

I modellen ingår former för tidigt stöd, exempelvis principer för diskussioner kring tidigt stöd mellan förmännen och deras underordnade samt möjligheter att vid behov ta hjälp av företagshälsovården och arbetarskyddet.

Man bör noggrant gå igenom modellen för tidigt stöd tillsammans med personalen och förmännen och säkerställa att den tillämpas på rätt sätt.

Modellen ska vara en del av arbetsplatsens inskolningsprogram.  Modellen för tidigt stöd kan även vara en bilaga till arbetarskyddets verksamhetsprogram och företagshälsovårdens verksamhetsplan. Verksamhetsmodellen består av tre delar

  • tidigt stöd
  • effektiverat stöd
  • stöd för återgång till arbetet.

Tidigt stöd innebär sökande efter löningar inom arbetsenheten.

Detta sker ofta genom ett samarbete mellan förmannen och arbetstagaren, vilket kräver att båda parterna är aktiva. Företagshälsovårds- och arbetarskyddspersonalen stöder förverkligandet av modellen och är aktivt delaktiga det behövs effektiverat stöd för att förlänga arbetsförmågan eller när en arbetstagare återgår till arbetet efter att ha varit arbetsoförmögen en längre tid.