Syftet med tillsynen inom social- och hälsovården är att garantera högklassiga, lagenliga och trygga tjänster. Egenkontroll är den primära tillsynsformen. Egenkontrollen genomförs av enskilda yrkespersoner samt av aktörer som ordnar servicen (exempelvis välfärdsområden) och serviceproducenter. Enbart egenkontroll räcker dock inte till, utan därtill behövs det myndighetstillsyn.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården, dvs den s.k. tillsynslagen gäller från 1.1.2024.

I tillsynslagen samlas paragrafer om egenkontroll och myndighetstillsyn i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna. Lagens syfte är att stärka tjänsteanordnarnas och tjänsteproducenternas egenkontroll. Därtill förenhetligar lagen offentliga och privata serviceproducenters verksamhetsförutsättningar och registrering. Framöver registreras alla tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det riksomfattande registret Soteri.

I december 2023 har social- och hälsovårdsministeriet (SHM) publicerat en anvisning om tillämpningen av tillsynslagen. I anvisningen behandlas de viktigaste bestämmelserna i lagen och hur dessa i praktiken ska tillämpas i organisationerna.

Egenkontroll

Med egenkontroll strävar man efter att säkerställa kvaliteten och säkerheten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna. Bedömning och hantering av risker är centrala i utförandet av egenkontroll. Det är viktigt att arbetsplatsens kultur och atmosfär tillåter och uppmuntrar personalen att åtgärda de brister som identifierats så tidigt som möjligt.

Välfärdsområdena som är tjänsteanordnare och en tjänsteproducent som tillhandahåller tjänster vid flera än en tjänsteenhet ska utarbeta ett program för egenkontroll i elektroniskt format i fråga om de uppgifter och tjänster som de ansvarar för. Genomförandet av programmet ska följas upp och uppföljningsuppgifterna ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum.

Därtill ålägger lagen tjänsteproducenterna att utarbeta och offentliggöra en plan för egenkontroll för varje serviceenhet till stöd för den dagliga verksamheten. I planen beskrivs även förfarandet för anmälan av farliga situationer och hur man kan dra lärdomar av dem. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira bereder en föreskrift om utarbetandet av planen för egenkontroll, planens innehåll och uppföljning av planen. Föreskriften publiceras i början av 2024.

Myndighetstillsyn

Enligt tillsynslagen är regionförvaltningsverken och Valvira tillsynsmyndigheter.

Tillsynsmyndigheterna bedriver proaktiv tillsyn, vilket innebär exempelvis handledning och rådgivning. Avsikten är att förebygga att förhållanden och förfaranden som äventyrar klient- och patientsäkerheten uppstår. Därtill bedriver tillsynsmyndigheterna tillsyn