Arbetstagaren och förmannen diskuterar först frågan med varandra. Om man inte kan lösa frågan eller nå en överenskommelse ber arbetsgivaren förtroendemannen om hjälp. Förtroendemannen tar omedelbart upp saken med förmannen.

Om frågan fortfarande inte kan lösas eller om förmannen inte har de befogenheter som krävs, ska förtroendemannen inom den privata sektorn förhandla med en arbetsgivarrepresentant.

Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena begär fackavdelningens styrelse lokala förhandlingar. Parterna är då förhandlare utsedda av fackavdelningen och arbetsgivarens förhandlare.

Om man inte når en överenskommelse i de lokala förhandlingarna kan man

  • låta saken förbli oförändrad
  • förhandla centralt, om det gäller exempelvis oenighet kring hur kollektivavtalet ska tillämpas
  • låta saken gå direkt till rättslig prövning, om det exempelvis gäller en olaglig uppsägning.

Inom den privata sektorn förhandlar Sote rf:s förhandlare centralt med representanter för arbetsgivarorganisationen. 

Om man inte når en lösning ens vid centrala förhandlingar och frågan gäller innehållet i kollektivavtalet, kan man låta en arbetsdomstol lösa tvisten. Om det gäller exempelvis en olaglig uppsägning, lönefordringar eller kedjor av arbetsavtal, kan arbetstagaren dra arbetsgivaren inför tingsrätten för att få tvisten avgjord.

Mies

Rättstjänst

Tehy erbjuder sina medlemmar rättshjälp i sådana tviste- och brottmål som gäller fackavdelningens eller studerandeorganisationens medlemmars anställnings- och tjänsteförhållanden, yrkesutövning, studier eller praktik i Finland. Rättshjälpen täcker rättegångskostnaderna för skötseln av ärendet, utan självriskandel.