Arbetsgivaren får inte säga upp en anställd på grund av graviditet eller för att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till familjeledighet. En uppsägning anses bero på graviditet eller familjeledighet, om arbetsgivaren inte kan påvisa att den anställda sagts upp av andra skäl.

När en arbetstagare är familjeledig kan arbetsgivaren säga upp honom eller henne på produktionsmässiga och ekonomiska grunder endast om verksamheten upphör helt. Om det är uppenbart att villkoren för uppsägning kommer att uppfyllas redan när arbetstagaren är familjeledig, kan arbetsgivaren informera arbetstagaren om uppsägningen redan under familjeledigheten. Även i sådana fall upphör anställningsförhållandet först då uppsägningstiden, som börjar efter att familjeledigheten avslutats, löpt ut.

Arbetsgivarens plikt att erbjuda arbete och utbildning gäller också arbetstagare som är familjelediga. Om arbetstagaren tar emot annat arbete under familjeledigheten, måste arbetsgivaren vid behov anställa en vikarie för att sköta uppgiften tills familjeledigheten tar slut.