En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter han eller hon sköter (18 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården).

Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) granskar sökandens språkkunskaper. Språkkunskaperna måste påvisas för Valvira antingen på finska eller svenska.

Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska säkerställa att personens språkkunskaper är på en tillräcklig nivå. ”Tillräckliga språkkunskaper” i enlighet med lagen har inte definierats separat. Olika arbetsuppgifter förutsätter allmänna språkkunskaper på olika nivå och yrkesmässiga språkkunskaper. Tillräckliga språkkunskaper är att patientsäkerheten eller klienternas välbefinnande inte äventyras under några som helst omständigheter och att arbetssäkerheten inte hotas. Det förutsätter goda muntliga och skriftliga språkkunskaper av arbetstagarna.

Rullatuoli

Språkundervisning under arbetstid

Eftersom språket är ett arbetsredskap är det arbetsgivarens skyldighet att ombesörja nödvändig språkundervisning. Arbetsgivarna måste allokera tillräckliga resurser för inskolning och språkundervisning för personer med invandrarbakgrund. Detta bör ske under arbetstid.

Dåliga språkkunskaper kan också leda till olika utnyttjande och diskriminering i arbetsgemenskapen. Goda språkkunskaper hjälper invandrare att förstå sina rättigheter och då finns det inte risk för utnyttjande. 

Yrkeskunnig social- och hälsovårdspersonal har tillgång till en världsomfattande arbetsmarknad. Risken är att Finland på grund av de engelska utbildningsprogrammen inom social- och hälsovården blir ett genomfartsland för den internationella arbetsmarknaden.

Dåliga språkkunskaper får inte leda till att arbetstagare inom hälsovården måste fungera som tolkar eller skrivare vid sidan av egna arbetsuppgifter för personer med otillräckliga språkkunskaper för att skriva. Det påverkar orken i arbetet om språkkunniga belastas med arbetet. 

Inskolning, kompletterande utbildning och undervisning ska ske på finska eller svenska i Finland om man vill att invandrare ska sysselsättas i Finland och förbinda sig till Finlands arbetsmarknad.