Arbetsgivaren ska göra en förteckning över arbetsskift, där arbetstagarens regelbundna arbetstid planeras in. Arbetstagarna ska få tillgång till arbetstidsförteckningen en vecka innan den tidsperiod som den omfattar börjar.

Efter detta får arbetsgivaren ändra på arbetsskiften endast av grundade skäl eller med arbetstagarens samtycke. Vissa av kollektivavtalen inom privatasektorn innehåller en bestämmelse om att arbetsgivaren inte ensidigt får ändra på arbetsskiften.

Arbetsgivaren får inte alls ändra på ett arbetsskift som redan har börjat och som arbetstagaren har infunnit sig till. Det får varken förlängas eller förkortas utan arbetstagarens samtycke.

Att meddela om förändringar

När arbetsgivaren av grundade skäl ändrar på förteckningen över arbetsskift och detta är möjligt enligt kollektivavtalet, ska arbetstagaren informeras om förändringen.

Att endast ändra på förteckningen över arbetsskift räcker inte, utan arbetstagaren ska informeras om saken personligen.

Autonom arbetstidsplanering

På vissa arbetsplatser har man gått in för s.k. autonom arbetstidsplanering. Det innebär en modell enligt vilken arbetstagarna själva planerar sin lista.

Vid autonom arbetstidsplanering fastställer arbetsgivaren förtecknigen och ansvarar för att den är uppgjord i enlighet med kollektivavtalet.