Image text
Foto: iStock

Slutlönen betalas ut omedelbart efter att arbetsförhållandet upphört. Arbetsavtalet kan dock innehålla en bestämmelse om att slutlönen ska betalas ut på följande ordinarie löneutbetalningsdag eller till exempel två veckor efter det att anställningsförhållandet har upphört.

När slutlönen betalas ut bör arbetstagaren kontrollera att alla fordringar som hänför sig till anställningsförhållandet (bl.a. semesterersättningar, saldotimmar, övertid och semesterpenning) har betalats ut.

Om slutlönen inte betalas ut i tid har arbetstagaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen samt full lön för väntetiden, dock högst för sex kalenderdagar.

Arbetsintyg

När arbetsförhållandet upphör ska arbetsgivaren ge arbetstagaren ett arbetsintyg om arbetstagaren ber om det.

Arbetstagaren kan be om ett kortfattat eller utförligt arbetsintyg. I ett kortfattat arbetsintyg anges endast hur lång tid anställningsförhållandet har varat och vilka uppgifter arbetstagaren har utfört. Ett utförligt arbetsintyg innehåller även en bedömning av arbetstagarens kunskaper och uppförande samt uppgifter om orsaken till varför anställningsförhållandet upphör.

Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren ett arbetsintyg inom 10 års tid efter att anställningsförhållandet upphört. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att tillhandahålla ett intyg över arbetstagarens yrkesskicklighet och uppförande efter att fem år har gått sedan anställningsförhållandet upphörde.

Arbetsgivaren är inte skyldig att ge arbetstagaren ett s.k. tillfälligt arbetsintyg under anställningsförhållandet.

Om arbetsgivaren inte ger arbetstagaren ett arbetsintyg, kan arbetsgivaren dömas till böter för brott mot arbetsavtalslagen. Arbetarskyddsmyndigheten kan också ålägga arbetsgivaren att lämna ut ett arbetsintyg under hot om böter och/eller anmäla saken till polisen för förundersökning.