Det har stiftats en lag om samarbete i kommuner och välfärdsområden: lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden. Syftet med lagen är att främja förhållandet mellan arbetsgivaren och personalen och stärka personalens faktiska möjligheter att påverka sitt arbete och ärendena på arbetsplatsen.

Läs mer om lagen: Lag om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden

Syftet med samarbetet är att ge arbetstagarna möjlighet

  • att i samförstånd med arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens och välfärdsområdets verksamhet och
  • påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och arbetskollektiv samt att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om kommunens och välfärdsområdets serviceproduktion och kvaliteten på arbetstagarnas arbetsliv. 

Samarbetsförhandlingar tas vanligen upp på många arbetsplatser i samband med permitteringar, uppsägningar eller ändringar relaterade till arbetsgivarens verksamhet. Betydelsen av samarbetsförfarandet betonas ofta i synnerhet i arbetslivets förändringar. Samarbetet borde dock även vara relaterat till andra saker än nedskärning av personalen. Samarbetet borde vara dagligt och basera sig på en gemensam diskussionskultur och arbete tillsammans. Det skulle vara bra att diskutera och fundera över förändringar och gemensamma ärenden tillsammans i så god tid som möjligt. 

Vilka ärenden ska åtminstone behandlas i samarbetsförfarande? (4 §)  

  1. Sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens eller välfärdsområdets servicestruktur, i kommunindelningen eller i samarbetet mellan kommunerna, i samarbetet mellan välfärdsområdena eller i samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena som har betydande konsekvenser för personalens ställning 
  2. Principerna för omorganisering av tjänsterna, om ärendet kan ha väsentliga personalkonsekvenser som följer av anlitande av utomstående arbetskraft eller överlåtelse av rörelse eller andra väsentliga konsekvenser för personalen
  3. Principer och planer som hänför sig till personalen, utvecklandet av och likvärdigt bemötande av personalen samt till det interna informationsutbytet inom arbetskollektivet
  4. Överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. 

Om det i kommunens eller välfärdsområdets budgetförslag förutsätts åtgärder vilkas genomförande sannolikt leder till flera uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, permitteringar eller avsevärda försämringar i anställningsvillkoren, ska åtgärderna behandlas vid samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen eller välfärdsområdesstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till kommun- eller välfärdsområdesfullmäktige. 

I samarbetsförfarande ska även behandlas 

  • principerna för anlitande av hyrd arbetskraft 
  • överlåtelser av rörelse.