Om arbetsgivaren upptäcker mobbning inom arbetsgemenskapen eller får kännedom om att sådan förekommit (från den mobbade, arbetarskyddsfullmäktige, företagshälsovården eller en annan arbetstagare) ska han eller hon ingripa. Arbetsgivaren ska först ta reda på vad som har hänt.

Förmannen hör först båda parterna separat, och sedan ordnar man en gemensam diskussion. Efter diskussionen skriver man en promemoria. När man utreder frågan är det viktigt att fokusera på

  • vad som har hänt
  • uppförande
  • försummelser.

Efter att saken har utretts ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att åtgärda missförhållandena. Det är förmannens uppgift att tydligt klargöra vilken typ av uppförande som inte accepteras inom arbetsgemenskapen. Parterna kommer gemensamt överens om hur man ska uppföra sig i fortsättningen och hur de åtgärder man kommit överens om ska följas upp.

Det är viktigt att komma överens om en tidpunkt då man ska utvärdera hur väl åtgärderna har förverkligats. Om problemen fortsätter trots de åtgärder som man kommit överens om, har arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder.

Uppdaterat 5.2.2021