En arbetstagare som omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen ska underrätta arbetsgivaren om graviditets- och föräldraledighet samt vårdledighet senast två månader innan ledigheten planeras börja. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är delgivningstiden en månad.

Arbetstagaren får endast av befogade skäl ändra på tidpunkten för eller längden på en ledighet genom att meddela arbetsgivaren om saken senast en månad före förändringen.

Ett befogat skäl är en väsentlig förändring som arbetstagaren inte kunde ta hänsyn till när hen meddelade om tidpunkten för ledigheten. Ett befogat skäl kan vara exempelvis

  • att ett barn eller barnets andra förälder drabbas av en allvarlig eller långvarig sjukdom
  • att ett barn eller den andra föräldern avlider
  • att föräldrarna separerar eller skiljer sig
  • någon annan väsentlig förändring i förutsättningarna för vården av barnet.

Arbetstagaren får tidigarelägga graviditetsledigheten och ändra på tidpunkten för en ledighet som ska tas ut i samband med förlossningen och som kan tas ut samtidigt med den andra föräldern eller maken, om det är nödvändigt på grund av barnets förtida födelse eller barnets eller förälderns hälsotillstånd. Arbetsgivaren ska informeras om förändringen så snabbt som möjligt. En adoptivförälder får av befogade skäl ändra på tidpunkten för ledigheten innan ledigheten börjar genom att meddela arbetsgivaren om saken så snart som möjligt.

En arbetstagare som omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen får tidigarelägga moderskapsledigheten och ändra på tidpunkten för den faderskapsledighet som tas ut i samband med förlossningen om barnet exempelvis föds för tidigt. Arbetsgivaren ska informeras om förändringen så snabbt som möjligt.

Att avbryta en familjeledighet

Om man vill avbryta ledigheten måste man avtala om detta med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte går med på att avbryta ledigheten, kan arbetstagaren avbryta ledigheten endast av befogade skäl. Orsaken kan exempelvis vara att arbetstagaren blir gravid på nytt eller att barnet eller barnets andra förälder blir allvarligt sjuk.

Att förälderns ekonomiska situation har försämrats räcker inte som skäl till att avbryta en vårdledighet eller partiell vårdledighet.