Arbetstagaren kan förkorta sin arbetstid, dvs. vara på partiell vårdledighet, för att kunna ta hand om sitt barn, om hen har arbetat hos samma arbetsgivare i minst sex månader under de senaste 12 månaderna.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte kan vägra bevilja partiell vårdledighet. Arbetsgivaren kan vägra endast om ledigheten skulle orsaka väsentliga olägenheter för arbetsgivarens verksamhet.

Sådana situationer där arbetsgivaren kan vägra godkänna ledigheten förekommer sällan på arbetsplatser. Om arbetsgivaren vägrar, rekommenderar vi att arbetstagaren ber att få en utredning av orsakerna och kontaktar förtroendemannen eller Tehys avdelning för intressebevakning.

Arbetstagaren kan få partiell vårdledighet för vård av barn fram till slutet av barnets andra år i grundskolan (31.7).

Om läroplikten börjar redan då barnet är sex år gammalt, kan föräldern vara vårdledig fram till slutet av barnets tredje år i grundskolan. Om barnet behöver särskild omsorg och vård på grund av ett handikapp eller en långvarig sjukdom, kan föräldern vara partiellt vårdledig tills barnet fyller 18 år.

Arbetstagaren ska ansöka om ledighet hos arbetsgivaren två månader innan ledigheten planeras börja. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan fritt avtala om ledigheten och detaljerna kring den.

En förälder som är partiellt vårdledig kan ha rätt att få partiell vårdpenning från FPA.

Om man inte kan komma överens om partiell vårdledighet

Om man inte kan komma överens om arrangemangen kring ledigheten ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en ledig period per år. I så fall fattar arbetstagaren beslut om tidpunkten för ledigheten och dess längd. Om man inte kan komma överens om hur den förkortade arbetstiden ska ordnas, förkortas arbetstiden till sex timmar.

Den förkortade arbetstiden ska vara sammanhängande, med undantag för pauser. Om man tillämpar genomsnittlig arbetstid ska arbetstiden vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Avbrytande av partiell vårdledighet

Ändring av partiell vårdledighet måste avtalas. Om detta inte kan avtalas kan arbetstagaren av motiverade skäl avbryta ledigheten med en anmälningstid på minst en månad.

Ny graviditetsledighet ellermoderskapsledighet är alltid ett giltigt skäl för att avbryta partiell vårdledighet.

Kuvituskuva

Frågor om medlemsavgifter?

Om den som är graviditetsledig, moderskapsledig, föräldraledigeller vårdledig får lön, betalas medlemsavgiften enligt Tehys gällande medlemsavgiftsprocent. Du hittar svar på frågor som gäller medlemsavgifter på vår webbplats.