Om arbetsgivaren på grund av insolvens inte kan betala ut lönen, skyddas den anställda av lagen om lönegaranti.

NTM-centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen) fattar beslut om utbetalning enligt lönegarantin. Ett villkor för att lönegaranti skall beviljas är att arbetsgivaren är insolvent. Den anställda har inte möjlighet att få lönegaranti i andra situationer där arbetsgivaren inte betalar ut lönen.

Lönegarantin omfattar fordringar som hänför sig till anställningsförhållandet (t.ex. lön, semesterpenning och semesterersättning). Arbetstagaren ska påvisa grunderna och beloppet för fordran genom att förse NTM-centralen med exempelvis arbetsavtalet och arbetsschemat.

Om arbetsgivaren bestrider en fordran för vilken betalning ansökts enligt lönegarantin, kan fordran inte betalas innan dess belopp och grund har avgjorts med en laga kraft vunnen dom. Fordran betalas ut till arbetstagaren, med avdrag för pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Lönegarantins högsta nivå per arbetstagare, på basen av arbete som gjorts för samma arbetsgivare, är 15 200 euro.

Obs! Den anställda måste ansöka om lönegaranti senast tre månader efter förfallodagen, d.v.s. löneutbetalningsdagen. Lönegaranti betalas inte för fodran som har förfallit över tre månader innan ansökan. Om det är frågan om en ersättning som betalas på grund av ogrundad uppsägning av arbetsavtalet måste man ansöka om ersättning från lönegarantin inom tre månader efter det att domen vunnit laga kraft. 

Om lönen är försenad eller inte betalas ut

Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen kan du kontakta förtroendemannen. Om arbetsplatsen inte har en förtroendeman kan du kontakta Tehys regionbyrå. Du måste dock först själv kräva att lönen betalas ut.

Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på den avtalade löneutbetalningsdagen har den anställda rätt att utöver lönen erhålla dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Den lagenliga dröjsmålsräntan är 11 procent per år (1.7. - 31.12.2023).