Hur och om en utländsk hälsovårdsexamen kan kompletteras för att motsvara en finländsk yrkesexamen avgörs av i vilket land den utländska examen har avlagts, vilken nationalitet den person som avlagt examen har, när examen har avlagts och vilken examen det gäller.

Examina som avlagts inom EU- och EES-länderna

Examina inom hälsovården som avlagts inom EU- och EES-länderna kan erkännas genom

  • automatiskt erkännande eller
  • allmänt erkännande.

Sjukskötar- och barnmorskeexamina erkänns automatiskt, medan övriga yrken som finns representerade inom Tehy erkänns genom allmänt erkännande.

Automatiskt erkännande innebär att Valvira efter ansökan beviljar en medborgare i ett EU- eller EES-land rätten att utöva sjukskötar- eller barnmorskeyrket i Finland som auktoriserad yrkesperson. Personen måste ha ett dokument som styrker formella sjukskötar- eller barnmorskekvalifikationer som förvärvats genom en utbildning i något annat EU- eller EES-and än Finland (t.ex. ett examensbevis).

När det gäller hälso- och sjukvårdsyrken som omfattas av det allmänna systemet för erkännande kan Valvira kräva att den sökande bevisar sin kompetens och sina formella kvalifikationer. Detta kan ske genom en anpassningstid eller ett lämplighetstest.

Om den sökandes examen avviker från finländska examenskrav, uppmanar Valvira honom eller henne att komplettera sin examen så att den motsvarar en finländsk examen. När man bedömer likvärdigheten mellan olika examina tar man hjälp av lärosätenas expertis.

Dessutom måste man säkerställa att yrkespersoner inom hälsovården som avlagt examen utomlands har tillräckliga språkkunskaper för att arbeta i Finland. Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetstagare med examina från EU- och EES-länderna som han eller hon anställer har tillräckliga språkkunskaper för att utöva yrket.

Examina som avlagts utanför EU och EES-länderna

Examina som avlagts utanför EU och EES-länderna godkänns i Finland om Valvira godkänner utbildningen. Innan examen godkänns kan Valvira ålägga den sökande att avlägga kompletterande studier samt utreda hans eller hennes yrkeskunskaper.

Valvira kräver också att personer som kommer från länder utanför EU- och EES-området ska ha tillräckliga språkkunskaper innan de kan beviljas yrkesrättigheter.

Läs mer om yrkesrättigheter på Valviras sida.

Uppdaterat 24.6.2021