Image text
Foto: iStock

Sjukskötare, socionomer och lärare inom småbarnspedagogiken arbetar med barn genom olika examina. Det intressanta och föränderliga pedagogiska området kräver varierande utbildning och kompetens.

Behörighetsvillkoren för personal definieras i lagen om småbarnspedagogik och statsrådets förordning om småbarnspedagogik.

Behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogiken

En barnskötare ska ha någon av följande examina

  • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, som innehåller eller kompletteras med barn- och ungdomspedagogik och vård som en obligatorisk del av utbildningen. För en person som har fullgjort den obligatoriska examen inom handikapparbete räcker det att hen endast slutför examensdelen att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande.
  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, som innehåller eller kompletteras med den obligatoriska examensdelen för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, eller den obligatoriska examensdelen för handledare i kommunikation och teckenspråk.
  • Grundexamen i teckenspråkshandledning.

Dessutom är en behörig

en person som högst fem år före 1.9.2018 har varit i ett tjänste- eller arbetsförhållande i en vård- eller pedagogisk uppgift inom småbarnspedagogiken, för vilken hen anses ha uppfyllt yrkeskompetens.
en person som har slutfört studier som ger behörighet högst fem år före 1.9.2018, eller som har påbörjat dem före 1.9.2018 och slutför dem före 31.12.2021.

Examen för barnskötare eller dagvårdare, examen för teckenspråkshandledare eller grundexamen inom barn- och ungdomsarbete ger också behörighet för småbarnspedagogik. Behörighet ger dessutom en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, som är slutförd i enlighet med kriterierna för studier som trädde i kraft 1.8.2018 gällande utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Familjedagvårdare

Behörighetskravet för en familjedagvårdare är en lämplig yrkesexamen för uppgiften eller annan utbildning lämplig för branschen.

Socionom inom småbarnspedagogiken

Behörighetskravet för en socionom inom småbarnspedagogiken är minst YH-examen inom social- och hälsovård, som innehåller minst 60 studiepoäng i studier inriktade mot småbarnspedagogik eller socialpedagogik, eller socionomexamen som har kompletterats med nämnda studier.

Socionom som lärare inom småbarnspedagogiken

En socionom som har behörighet för lärare inom småbarnspedagogiken, kan fortsätta sina uppgifter efter att lagen trädde i kraft (1.9.2018) till slutet av sin karriär.

De socionomstuderanden får behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken, som 1.9.2018 har slutfört sina studier i en yrkeshögskola och slutfört studier inom småbarnspedagogik och socialpedagogik innehållande den studiedel av (YH) socionomexamen på minst 60 studiepoäng, som ger behörighet till daghemslärare.

Även de socionomstuderanden får behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken som har blivit godkända 1.9.2018–31.7.2019 att studera en socionomexamen som ger behörighet till daghemslärare, om de utexamineras före 31.7.2023.

Socionomstudier inom småbarnspedagogiken ger inte behörighet till uppgifter inom förskoleundervisningen.