Miten toimitaan sosiaalihuollon asumispalveluissa asiakkailta käytöstä poistuneiden lääkkeiden kanssa?

Kun avohoidossa potilaalle määrätty lääke käy hänelle tarpeettomaksi, se on lääkejätettä, eikä sen käyttö toiselle henkilölle ole asianmukaista missään olosuhteissa.

Esimerkiksi ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden käytöstä poistuneita lääkkeitä on joissain tapauksissa säilytetty toimintayksikössä. Ammattihenkilöt ovat jakaneet niitä muille asiakkaille, esimerkiksi korvaamaan heille määrättyjä lääkkeitä. Näin ei saa tehdä.

Työyksikkökohtaisessa lääkehoitosuunnitelmassa pitää kuvata toimintakäytännöt käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelyssä.

Toinen hoitaja jakaa tarjottimelle lääkkeet ja toinen vie ne potilaalle. Jos tässä tapahtuu virhe, kuka vastaa?

Jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö kantaa vastuunsa siitä, mitä tekee ja mitä jättää tekemättä. Työyksikkökohtaisessa ajantasaisessa lääkehoitosuunnitelmassa pitää kuvata ammattihenkilöiden velvollisuudet ja vastuut lääkehoidon toteuttamisessa.

Lääkitysturvallisuuden kannalta suositellaan käytettäväksi kaksostarkistusta. Lääkkeiden jakaja jakaa lääkkeet lääketarjottimelle lääkelaseihin tai dosetteihin. Ajantasainen potilaan lääkekortti pidetään lääketarjottimella tai dosetin takakannessa. Valmiiksi jaetut lääketarjottimet tai dosetit säilytetään lukitussa kaapissa selkeästi merkittynä. Lääkkeen jakaja puolestaan tarkistaa, että lääkelasissa tai dosetissa olevat lääkkeet vastaavat lääkekortin merkintöjä, ennen kuin antaa lääkkeet potilaalle.

Kun kaksoistarkistus tehdään huolellisesti, niin lääkevirheen mahdollisuus pienenee. Jos lääkehoidossa tapahtuu kuitenkin virhe, täytyy asianmukaisesti selvittää, miksi virhe on tapahtunut ja miten toimitaan, jotta virhe ei toistu.

Kuka vastaa lääkehoidon osaamisen ylläpitämisestä?

Työnantajan pitää luoda edellytykset sille, että ammattihenkilöt voivat osallistua tarvittavaan ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus itsellään ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan. Työyksikkökohtaisessa, ajantasaisessa lääkehoitosuunnitelmassa pitää kuvata ammattihenkilöiden velvollisuudet ja vastuut lääkehoidon toteuttamisessa.

Lääkehoitosuunnitelmissa täytyy myös kuvata, kuinka henkilöstön osaamista ylläpidetään ja osaaminen varmistetaan. Työnantajan on varmistuttava, että ammattihenkilöillä on riittävä osaaminen lääkehoidon toteuttamisessa.