Image text
Foto: iStock

Om en arbetstagare blir pensionerad innan hen fyller 68 år, måste hen säga upp sig och iaktta uppsägningstid för att få pension.

Arbetstagaren går i pension i slutet av den månad då hen fyller 68 år. Arbets- eller tjänsteförhållandet upphör automatiskt utan uppsägning eller uppsägningstid. Arbetstagaren behöver alltså inte skillt säga upp sig från arbetet.

Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena kan arbetstagaren även ha en lägre pensionsålder som grundar sig på ett visst yrke eller en viss tjänst.

Om arbetstagaren vill kan hen fortsätta arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern. Arbetstagaren ska då ingå ett nytt arbetsavtal med den befintliga arbetsgivaren eller en ny arbetsgivare. Arbetsavtalet kan vara tidsbestämt.

Under vissa förutsättningar kan en arbetstagare gå i partiell förtida ålderspension när hen fyllt 61 år.

Då det gäller frågor som hänför sig till pensionens storlek lönar det sig att ta kontakt med det egna pensionbolaget.

Pensionering och semester

Det är vanligt att man före pensioneringen håller den semester som man förtjänat in. Arbetsgivaren kan dock inte ensidigt bestämma att man ska hålla sin semester innan man blir pensionerad. 

Att hålla semester under samma kvalifikationsår förutsätter att man kommer överens om saken, att komma överens är frivilligt. Arbetstagaren har inte heller någon obestridig rätt att ta ut sin semester utan också det kräver att man kommer överens.