Företagshälsovården ska ordna en förhandling om arbetsförmågan mellan arbetsgivaren och arbetstagaren senast då arbetstagaren har fått sjukdagpenning från FPA i minst 90 vardagar. Vissa arbetsplatser använder någon annan term än förhandling om arbetsförmågan, exempelvis trepartsförhandling, arbetshälsoförhandling och nätverksförhandling.

Dessa 90 dagar kan utgöra en endas sammanhängande period eller flera kortare perioder under två år.

Företagshälsovården ska

  • bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga.
  • utreda möjligheterna att återgå till arbetet tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagaren.

Läkarens utlåtande om den återstående arbetsförmågan ska skickas till FPA. Ett utlåtande från företagshälsovården är en förutsättning för att sjukdagpenning ska betalas ut, om arbetstagaren fortfarande är arbetsoförmögen efter 90 dagar.

Bedömning av arbetsförmågan som villkor för sjukdagpenning

En förhandling om arbetsförmågan äger oftast rum på initiativ av företagshälsovården, men även arbetsgivaren kan sammankalla till förhandling.

Arbetstagaren har rätt att ta med sig en personalrepresentant till förhandlingen.

Förutsättningarna för en lyckad förhandling är att parterna

  • vet exakt vad förhandlingen gäller.
  • för förhandsuppgifter i tid (med hänsyn till skyddet av personuppgifter).
  • kommer överens om vad man skriver ner om förhandlingen och vem som skriver promemorian.
  • kommer överens om hur frågorna ska följas upp i fortsättningen.

Man kommer gemensamt överens om vilken modell för tidigt stöd som ska tillämpas på arbetsplatsen och vilka åtgärder som ska ingå i den.

Stöd i ett tidigare skede

Enligt lagarna om sjukförsäkring och företagshälsovård ska arbetsgivaren och företagshälsovården aktivt stöda arbetstagaren redan i ett tidigare skede (enligt 30-60-90-regeln). Arbetstagaren (eller arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalar ut lön för sjukledigheten) ska ansöka om sjukdagpenning från FPA inom 60 dagar efter att arbetstagaren blev arbetsoförmögen.

Även ansökan om partiell sjukdagpenning ska lämnas in inom två månader efter att arbetstagaren började arbeta deltid. Om sjukfrånvaron fortsätter ska en läkare ta ställning till behovet av rehabilitering. Även FPA kan kalla arbetstagaren till en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning eller begära att klienten skaffar ett utlåtande från en viss typ av specialistläkare.

Arbetsgivaren måste meddela företagshälsovården om frånvaron, om arbetstagaren har varit frånvarande sammanlagt 30 dagar i en eller flera etapper. Företagshälsovården ska utreda vad sjukfrånvaron beror på.

Hoitaja

Ingen lön, ingen medlemsavgift

I vissa livssituationer är du befriad från att betala medlemsavgifterna. Kom alltid ihåg att meddela oss när du är borta från arbetslivet och inte får lön, eftersom befrielsen från medlemsavgifter inte sker automatiskt.