Ett visstidsavtal upphör att gälla vid den avtalade tidpunkten, utan uppsägning. Ett visstidsavtal kan sägas upp i förtid endast om denna möjlighet finns inskriven i avtalet.

När visstidsavtalet har upphört att gälla måste man göra upp ett nytt arbetsavtal för att anställningsförhållandet ska kunna fortsätta. Det nya arbetsavtalet kan innehålla andra villkor än det föregående.

Om arbetsgivaren låter arbetstagaren fortsätta arbeta efter visstidsanställningen utan att man gör upp ett nytt visstidsavtal, omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning.

Att förnya ett visstidsavtal när arbetstagaren är gravid

Arbetsgivaren får inte vägra att förnya en gravid arbetstagares visstidsavtal, om arbetsgivaren även framöver kan erbjuda samma eller motsvarande arbetsuppgifter. Arbetsgivaren måste utreda behovet av arbetskraft på hela arbetsplatsen och inte bara på en viss enhet eller avdelning, även om arbetstagaren hela tiden har arbetat på samma ställe.

Om en gravid visstidsanställd arbetstagare anställningsförhållande avslutas väcks misstanke om diskriminering. För att fria sig från misstanken om diskriminering måste arbetsgivaren bevisa att anställningsförhållandet avslutades av något annat giltigt skäl än graviditeten. På begäran ska arbetsgivaren utan dröjsmål tillhandahålla en skriftlig utredning av orsakerna till att anställningsförhållandet avslutades.

Om arbetsgivaren inte kan fria sig från misstanken och en domstol konstaterar att arbetsgivaren har diskriminerat arbetstagaren på grund av graviditeten, måste arbetsgivaren betala ersättning till arbetstagaren.