Då och då blir anställda inom Tehys branscher offer för brott i arbetet. De vanligaste brottsrubriceringarna är misshandel och olaga hot. Gärningsmannen kan vara en patient, klient eller anhörig.

Polisen utreder de misstänkta brotten på basis av brottsanmälan. I allmänhet görs brottsanmälan av offret för brottet, det vill säga den målsägande. Efter förundersökningen väcker åklagaren åtal om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts.

När ett brott har inträffat är det viktigt att uppsöka läkare. Det är nödvändigt både med tanke på den egna hälsan och de ersättningskrav som ska presenteras i ärendet.

Vid en rättegång kan brottsoffret kräva ersättning av gärningsmannen för

  • ekonomisk skada.
  • immateriell skada, det vill säga exempelvis sveda och värk.
  • lidande vid vissa brott, såsom olaga hot.

Lämpliga läkarintyg underlättar styrkandet av omfattningen av de immateriella skador som åsamkats offret.

Tehys rättstjänst hjälper dig

Som medlemsförmån har Tehys medlemmar rätt att få rättshjälp när de är målsägande i brottmål som anknyter till deras arbete. I praktiken innebär rättshjälpen i ett sådant ärende till exempel att Tehys jurist formulerar ersättningskraven och vid behov hjälper den målsägande under rättegångens alla skeden.

För att få rättshjälp förutsätts alltid att medlemskapet i Tehy har börjat innan brottet inträffade.

Ersättningar till brottsoffer

Offret blir inte utan sina ersättningar, även om gärningsmannen skulle vara medellös. Brottsoffret har i regel rätt att få de ersättningar som gärningsmannen har dömts att betala från Statskontoret, som sedan driver in de betalda ersättningarna av gärningsmannen.