Image text
Foto: iStock

Med arbetsplatsmobbning avses sådant beteende inom arbetsgemenskapen som är olämpligt och strider mot god sed. Arbetsplatsmobbning kan ha formen av psykiskt våld, trakasserier eller osakligt bemötande. Mobbningen kan uttryckas i ord, handlingar eller attityder och innebär systematisk och kontinuerlig nedvärdering av en annan person.

Inte ens en välfungerande arbetsgemenskap är nödvändigtvis helt fri från konflikter, och konflikter mellan individer uppstår på alla arbetsplatser. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan arbetsplatsmobbning och normala konflikter som förekommer på arbetsplatser. Om konflikterna inte löses kan de leda till mobbning.

Arbetsplatsmobbning ökar stressen, försvagar arbetshälsan och kan i värsta fall leda till att den mobbade blir sjuk.

Arbetsplatsmobbning kan innebära

 • att en person svartmålas
 • att en persons yrkeskunskaper förminskas
 • att en person lämnas utanför arbetsgemenskapen
 • hot
 • fysiskt våld
 • sexuella trakasserier
 • missbruk av chefsställning.

Alla konflikter är inte arbetsplatsmobbning

Alla konflikter på arbetsplatsen är inte i lagens mening arbetsplatsmobbning som äventyrar arbetshälsan. Ibland kan beslut som hör till arbetsgivarens arbetsledningsrätt upplevas som mobbning, om de väcker ångest och negativa känslor hos arbetstagaren.

Arbetsgivaren har rätt att planera och fördela de tillgängliga resurserna samt leda och övervaka arbetet. Han eller hon kan fatta beslut om uppgifternas natur och omfattning samt om vilka arbetsmetoder och rutiner som ska tillämpas på arbetsplatsen. Arbetsgivarens sakliga och motiverade beslut i frågor som gäller arbetet och arbetsledningen utgör inte arbetsplatsmobbning.

Arbetsplatsmobbning är inte

 • konflikter som uppstått till följd av beslut och tolkningar som gäller arbetet
 • hantering av problemsituationer som hänför sig till uppgifterna eller arbetet arbetstagarna emellan
 • att förmannen av motiverade skäl ingriper i arbetet eller vidtar disciplinära åtgärder, exempelvis ger en varning.
 • att en arbetstagare åläggs att genomgå en utredning av arbetsförmågan, om det har visat sig att arbetstagaren har problem med att klara av sina uppgifter och arbetstagaren och förmannen har diskuterat saken.

Bestämmelser gällande osakligt bemötande finns bl.a. i arbetsavtals- och arbetarskyddslagen.

Mer information

 • På Arbetshälsoinstitutets webbplats
 • På webbplatsen Työsuojelu.fi
 • På Arbetarskyddscentralens webbplats

Att förebygga arbetsplatsmobbning

Konflikter inom arbetsgemenskapen ökar arbetsplatsmobbningen. Man bör skapa en god atmosfär på arbetsplatsen och en trygg arbetsgemenskap för att förebygga konflikter.

En god arbetsgemenskap fungerar enligt principer om jämlikt och rättvist bemötande, välfungerande kommunikation och inskolning, givande arbetsuppgifter och uppmuntran. Till den förebyggande verksamheten hör

 • regelbundna utvecklingssamtal med förmannen
 • utarbetande och förverkligande av ett välorganiserat inskolningsprogram
 • att komma överens om de spelregler som gäller på arbetsplatsen, arbetsfördelningen och arbetsmetoderna
 • att regelbundet diskutera arbetet och dess mål
 • regelbundna arbetsplatsmöten.

Arbetstagaren i fall av arbetsplatsmobbning

Arbetstagaren ska berätta för mobbaren att han eller hon upplever mobbarens uppförande som osakligt och inte godtar beteendet. Den mobbade ska konkret beskriva vad det är som han eller hon upplever som osakligt.

Om mobbningen fortsätter ska arbetstagaren informera sin förman om saken. Om mobbaren är den närmaste förmannen ska arbetstagaren informera dennes chef.  

Arbetsplatsen ska ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera i fall av mobbning. Den mobbade ska gärna kontakta arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen, som kan stöda den mobbade och ta upp ärendet.

Om arbetsplatsen inte har riktlinjer för hur man anmäler mobbning till arbetsgivaren, kan man exempelvis använda Arbetarskyddsförvaltningens modell, som finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats. Om förmannen inte gör någonting för att lösa situationen kan den mobbade göra en anmälan till regionförvaltningsverket.