Med arbetsplatsmobbning avses sådant beteende inom arbetsgemenskapen som är olämpligt och strider mot god sed. Arbetsplatsmobbning kan ha formen av psykiskt våld, trakasserier eller osakligt bemötande. Mobbningen kan uttryckas i ord, handlingar eller attityder och innebär systematisk och kontinuerlig nedvärdering av en annan person.

Inte ens en välfungerande arbetsgemenskap är nödvändigtvis helt fri från konflikter, och konflikter mellan individer uppstår på alla arbetsplatser. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan arbetsplatsmobbning och normala konflikter som förekommer på arbetsplatser. Om konflikterna inte löses kan de leda till mobbning.

Arbetsplatsmobbning ökar stressen, försvagar arbetshälsan och kan i värsta fall leda till att den mobbade blir sjuk.

Arbetsplatsmobbning kan innebära

  • att en person svartmålas
  • att en persons yrkeskunskaper förminskas
  • att en person lämnas utanför arbetsgemenskapen
  • hot
  • fysiskt våld
  • sexuella trakasserier
  • missbruk av chefsställning.

Se filerna nedan hur processen för ingripande i mobbning framskrider och vilka de olika instanserna roller är (på finska):