Med överlåtelse av företag avses att företaget eller en del av det överlåts till en annan arbetsgivare. Vid överlåtelse av företag flyttar arbetstagarna över till den nya arbetsgivaren som s.k. gamla arbetstagare. Också de rättigheter och skyldigheter samt de anställningsförmåner som hänför sig till anställningsförhållandet överförs till den nya ägaren eller innehavaren.

Det är fråga om överlåtelse av företag när följande villkor uppfylls

  • arbetsgivaren byts ut (exempelvis enbart aktiehandel leder inte till att arbetsgivaren byts ut, eftersom arbetsgivaren hela tiden är aktiebolaget)
  • det finns en rättslig koppling mellan parterna (t.ex. ett avtal)
  • en funktionell helhet överlåts (villkoret uppfylls om det objekt som överlåts även kan verka som ett självständigt företag, och frågan påverkas också av om helheten efter överlåtelsen förblir densamma eller snarlik).

Befattningshavarens ställning vid överlåtelse av företag är reglerad i lagen om kommunala befattningshavare.

Vid byte av tjänsteleverantör

Det är ofta fråga om överlåtelse av företag även när en kommun, samkommun eller välfärdsområde konkurrensutsätter verksamheten på nytt efter en avtalsperiod. Om en ny tjänsteleverantör tar över verksamheten, fortsätter arbetstagarna hos den nya arbetsgivaren som s.k. gamla arbetstagare.

En kommun, samkommun eller välfärdsområde kan på motsvarande sätt ta tillbaka en tidigare utlagd verksamhet. Även i sådana fall överförs arbetstagarna i regel tillbaka till kommunen, samkommunen eller välfärdsområde som s.k. gamla arbetstagare. En typisk exempelsituation beskrivs nedan.

  • Välfärdsområde A konkurrensutsätter sina hälso- och sjukvårdstjänster, som därefter överlåts till företag B för en period på tre år. I slutet av denna treårsperiod konkurrensutsätts verksamheten på nytt, och verksamheten överlåts vid årsskiftet till företag C, som vunnit anbudstävlingen denna gång.
  • Efter några år kan det hända att välfärdsområde A på nytt börjar erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster i egen regi. I detta exempel sker i praktiken inga förändringar i själva verksamheten (utrymmena är desamma, kundkretsen är densamma, personalen är till stor del densamma). Arbetstagarna överförs alltså först som gamla arbetstagare till företag B, sedan till företag C och till slut tillbaka till välfärdsområde A.

Kollektivavtal vid överlåtelse av företag

Den nya arbetsgivaren ska tillämpa det kollektivavtal som de överförda arbetstagarnas tidigare arbetsgivare tillämpade tills avtalsperioden går ut.

Först därefter kan den nya arbetsgivaren börja tillämpa det kollektivavtal de själva tillämpar på anställningsförhållandena i fråga.