Med mertidsarbete avses sådant arbete som överskrider den regelbundna arbetstiden men som ännu inte är övertid. Mertidsarbete uppstår i regel då en deltidsanställd arbetstagare arbetar mer än avtalat. Mertidsarbete kräver arbetstagarens samtycke.

Att ge sitt medgivande till mertidsarbete rekommenderas inte. Om arbetstagaren har givit sitt samtycke till mertidsarbete i arbetsavtalet, är han eller hon skyldig att utföra mertidsarbete på arbetsgivarens begäran. Arbetstagaren har inte rätt att vägra utföra mertidsarbete under en dag då han eller hon i vilket fall som helst varit tvungen att vara beredd på att arbeta.

Arbetstagaren kan endast av välgrundade personliga skäl vägra utföra mertidsarbete under dagar då han eller hon är ledig enligt förteckningen över arbetsskift. Till välgrundade personliga skäl kan man räkna bland annat

  • studier
  • arrangemang för vård av barn
  • hälsoskäl

en resa som inte längre kan avbokas utan kostnader.
Om arbetstagren arbetar på basen av ett så kallat nollavtal eller något annat avtal enligt vilket arbetstiden varierar, får arbetsgivaren begära att mertid utförs utöver den tid som planerats in bara om arbetstagaren varje gång skilt går med på det. Samtycke för en kortare period kan ges på en gång.