Yrkespersoner inom hälsovården får inte föra vidare information om en patient eller hans eller hennes familj som de har fått genom sitt arbete till utomstående utan patientens tillstånd. Detta gäller även praktikanter.

Yrkespersoner inom hälso- och sjukvården får inte utan patientens tillstånd föra vidare vad de har fått veta om patientens

  • hälsotillstånd
  • sjukdom
  • funktionshinder
  • ingrepp

Tystnadsplikten gäller även dokument. Brott mot tystnadsplikten kan ske inte bara genom att man muntligt för vidare informationen utan också genom att man passivt låter en utomstående ta del av informationen. Ett dokument som innehåller konfidentiella uppgifter får exempelvis inte lämnas där utomstående kan se det.

För att tystnadsplikten ska gälla räcker att informationen kan anses vara konfidentiell med tanke på hur man har fått den. Tystnadsplikten gäller även efter att arbetstagaren har slutat på det arbete där han eller hon fick tillgång till informationen. I praktiken gäller den alltså för alltid.

Sekretessen och tystnadsplikten regleras i lagen om yrkespersoner inom hälsovården, lagen om privat hälsovård och offentlighetslagen.

Måste vårdaren ge ut patientdokument till anhöriga?

Patientinformationen ska hållas hemlig. Den får endast föras vidare till utomstående med patientens tillstånd eller med stöd av en lag. Även patientens anhöriga räknas som utomstående, och man kan därför i regel inte heller ge ut information till dem utan patientens tillstånd.

Om man lämnar ut uppgifter ur patientdokumenten ska en anteckning göras om detta i dokumentet.

Anteckningen ska visa

  • vilken information som lämnats ut, och när har detta skett
  • vem informationen lämnades ut till
  • vem som lämnade ut informationen

Dessutom ska man anteckna om patienten har givit skriftligt eller muntligt samtycke till att informationen lämnas ut eller om utlämnandet av information grundar sig på en lag. Om patienten förbjuder att informationen lämnas ut måste man också göra en anteckning om detta.

Verksamhetsenhetens ledning ska se till att personalen känner till rutinerna och riktlinjerna för hantering av patientinformation.