Den födande föräldern har rätt till graviditetsledighet om familjeledigheten omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen som träder i kraft 1.8.2022. 

Den nya familjeledighetslagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare.

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen. Oberoende av den beräknade tidpunkten för barnets födelse tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen om barnet föds och rätten till föräldradagpenning börjar före 1.8.2022. Då har arbetstagaren rätt till moderskapsledighet  i stället för graviditetsledighet.

Graviditetsledighetens längd är 40 vardagar. FPA betalar graviditetspenning för graviditetsledigheten. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Arbetstagarens graviditetsledighet börjar vanligtvis 30 arbetsdagar före den beräknade förlossningstiden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om att senarelägga graviditetsledigheten så att den börjar senast 14 arbetsdagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. 

Lön under graviditetsledighet

Arbetstagaren har rätt att få lön under graviditetsledigheten om man i kollektivavtalet eller annars har avtalat att graviditetsledigheten är avlönad. Kollektivavtal innehåller ofta bestämmelser om att arbetstagaren har rätt till lön under hela graviditetsledigheten under vissa förutsättningar.

Enligt kollektivavtalen är en förutsättning för avlönad graviditetsledighet i allmänhet att anställningsförhållandet har varat i minst två eller tre månader innan graviditetsledigheten börjar. Dessutom kan det förutsättas att ett läkarintyg ges över graviditetens längd och den beräknade tidpunkten för barnets födelse. En förutsättning för avlönad graviditetsledighet kan också vara att arbetstagaren har rätt till graviditetspenning som betalas till arbetsgivaren under den avlönade perioden. 

Om arbetstagaren avbryter vårdledigheten på grund av en ny graviditet, har hen rätt till lön under graviditets- och föräldraledigheten i enlighet med kollektivavtalet. Den som avbryter partiell vårdledighet har rätt att få lön enligt den procentuella arbetstiden före den partiella vårdledigheten.

Om arbetstagaren får lön under graviditetsledigheten betalar FPA graviditetspenningen till arbetsgivaren. Om anställningsförhållandet upphör, upphör även arbetstagarens rätt till löneförmåner under graviditetsledigheten.