Rekrytering av utlänningar medför lagstadgade skyldigheter för arbetsgivaren. En bra arbetsgivare sörjer också för inskolning och språkkunskaper.

Rekrytering av utlänningar medför nya skyldigheter för arbetsgivaren. I arbete som utförs i Finland ska man alltid iaktta Finlands lagar och internationella avtal som är förpliktande för Finland.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren har de tillstånd som behövs för vistelse, arbete och yrkesutövning i Finland. Arbetsgivaren svarar också för att arbetstagaren har tillräckliga språkkunskaper för sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är också skyldig att se till att arbetsförhållandena är förenliga med Finlands arbetarskyddsbestämmelser. 

Arbetsgivaren är på basis av förvaringsskyldigheten skyldig att på arbetsplatsen bevara uppgifter om utlänningar som arbetsgivaren rekryterat och om grunderna för deras rätt att arbeta på så sätt att uppgifterna lätt kan granskas av arbetarskyddsmyndigheten. För detta ändamål har arbetsgivaren rätt att till exempel ta en kopia av arbetstagarens uppehållstillstånd.  

Verenpainemittari

Arbetsgivarens anmälningsskyldighet

Arbetsgivaren ska på basis av anmälningsskyldigheten meddela arbets- och näringsbyrån samt förtroendevalda på arbetsplatsen, förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktig namnet på den medborgare som arbetsgivaren rekryterat utanför EU/EES-området och det kollektivavtal som tillämpas på honom eller henne. 

(Källa: Työsuojelu.fi)

Utöver de lagstadgade skyldigheterna sörjer en bra arbetsgivare också för inskolning, integration, mångkulturellt chefsarbete, språkundervisning och alla resurser som krävs för detta.