Arbetsgivaren är skyldig att bokföra antalet timmar som varje arbetstagare har arbetat samt den ersättning som betalats ut. Dokumenten har en avgörande betydelse om arbetsgivaren och arbetstagaren är oense om hur mycket arbetstagren har arbetat och om den lön som betalats ut på basen av det.

I praktiken ska arbetstidsbokföringen innehålla åtminstone

  • förteckningar över arbetsskift
  • antalet timmar som arbetstagarna har arbetat
  • uppgifter om ersättningar som betalats ut.

Arbetsgivaren ska spara arbetstidsbokföringen i två år från utgången av det kalenderår under vilket arbetet utfördes. Arbetstidsbokföringen ska sparas i två år efter att anställningsförhållandet upphört.

Arbetstidsbokföringen ska visas

Arbetstidsbokföringen ska på begäran visas vid en eventuell arbetarskyddsinspektion samt för förtroendemannen. Om man inte har valt någon förtroendeman ska arbetstidsbokföringen visas för arbetarskyddsfullmäktige. Dessutom har arbetstagaren eller en person som utsetts av honom eller henne rätt att på begäran få en skriftlig utredning av de anteckningar gällande arbetstagaren som finns i förteckningen över arbetsskift och arbetstidsbokföringen.

Om arbetsgivaren inte överlämnar dokumenten på arbetstagarens begäran, kan regionförvaltningsverket ålägga arbetsgivaren att överlämna dokumenten. Med hjälp av förteckningen över arbetsskift, lönespecifikationerna och förteckningen över utförda arbetstimmar kan arbetstagaren i efterhand kontrollera att han eller hon har fått rätt lön.