I början av arbetsförhållandet kan parterna komma överens om en prövotid. Under denna period kan arbetsgivaren reda ut arbetstagarens yrkeskunskap och lämplighet för uppgiften och arbetstagaren har möjlighet att se om arbetet och arbetsförhållandena motsvarar förväntningarna.

Båda parterna har rätt att säga upp arbetsavtalet under prövotiden utan uppsägningstid. Prövotiden kan dock inte avbrytas av skäl som är diskriminerande eller osakliga visavi syftet med prövotiden. Sådana kan vara till exempel att en arbetstagare är gravid eller valts till förtroendeman. Prövotiden får heller inte avbrytas av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.

Inom privata sektorn har man tillfälligt, på grund av coronaepidemin, gjort en lagstiftnig som gör det möjligt för arbetsgivaren att häva anställningsförhållandet under prövotiden också på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. 

Prövotidens längd

I arbetsavtal som gäller tills vidare kan prövotiden omfatta sex månader (med undantag för kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy, där provtiden är fyra månader). I visstidsavtal högst hälften av arbetsavtalets längd.

Om arbetstagaren på grund av arbetsoförmögenhet eller familjeledighet har varit frånvarande från arbetet under prövotiden har arbetsgivaren rätt att fortsätta prövotiden med en månad per varje period på 30 kalenderdagar som ingår i arbetsoförmögenhets- eller familjeledighetsperioderna.

Arbetstagaren ska informeras om den fortsatta prövotiden innan den ursprungliga prövotiden upphör.