24 timmars arbetsskift används oftast inom akutvården. Sådana arbetsskift kräver tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV).

Det måste vara fråga om periodvis arbete för att undantagstillstånd ska kunna beviljas. Tillstånd kan beviljas endast om man tillämpar allmän arbetstid, inte periodarbetstid. När arbetsgivaren anhåller om tillstånd bör han eller hon ge förtroendemannen möjlighet att bli hörd.

Även icke-aktiv tid, under vilken arbetstagaren är i beredskap, ska ingå i arbetsskiftet. Den icke-aktiva tiden måste utgöra minst hälften av ett 24 timmars arbetsskift.

I de flesta fall anges i undantagstillståndet att övertidsersättningen är timlönen höjd med 50 procent för de två första övertidstimmarna som överskrider 24 timmar och med hundra procent för därpå följande övertidstimmar.

Till undantagstillstånden som beviljats välfärdsområdena har Regionförvaltningsverket fogat ett villkor, enligt vilket den genomsnittliga veckoarbetstiden kan höjas från kollektivavtalets 38 timmar och 15 minuter till högst 42 timmar per vecka, om man avtalar om detta lokalt. Detta möjliggör balans mellan att beakta arbetstidsskyddet och lokala särdrag. Om man lokalt anser det nödvändigt att höja veckoarbetstiden från det som bestäms i kollektivavtalet ska man samtidigt avtala om hur den förlängda arbetstiden kompenseras för arbetstagarna.