24 timmars arbetsskift används oftast inom akutvården. Sådana arbetsskift kräver tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV). Tehy motsätter sig inte så kallade traditionella undantagstillstånd för 24 timmars arbetsskift.

Det måste vara fråga om periodvis arbete för att undantagstillstånd ska kunna beviljas. Tillstånd kan beviljas endast om man tillämpar allmän arbetstid, inte periodarbetstid.

Även icke-aktiv tid, under vilken arbetstagaren är i beredskap, ska ingå i arbetsskiftet. Den icke-aktiva tiden måste utgöra minst hälften av ett 24 timmars arbetsskift.

I de flesta fall anges i undantagstillståndet att övertidsersättning betalas så att timlönen höjs med 50 procent för de två första övertidstimmarna som överskrider 24 timmar och med hundra procent för därpå följande övertidstimmar.

Medlemmarna bör kontakta förtroendemannen när arbetsgivaren börjar prata om att göra eller förnya en anhållan om undantagstillstånd. När arbetsgivaren anhåller om tillstånd bör han eller hon ge förtroendemannen möjlighet att bli hörd. Förtroendemannen måste vara noggrann när han eller hon ger ett utlåtande som bifogas till ansökan.