24 timmars arbetsskift

24 timmars arbetsskift används oftast inom akutvården. Sådana arbetsskift kräver tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV). Tehy motsätter sig inte så kallade traditionella undantagstillstånd för 24 timmars arbetsskift.

Det måste vara fråga om periodvis arbete för att undantagstillstånd ska kunna beviljas. Tillstånd kan beviljas endast om man tillämpar allmän arbetstid (inte periodarbetstid).

Även icke-aktiv tid, under vilken arbetstagaren är i beredskap, ska ingå i arbetsskiftet. Den icke-aktiva tiden måste utgöra minst hälften av ett 24 timmars arbetsskift.

I de flesta fall anges i undantagstillståndet att timlönen ska höjas med 50 procent för de två första övertidstimmarna som överskrider 24 timmar och med hundra procent för därpå följande övertidstimmar.

Att anhålla om tillstånd hos RFV

RFV har även utfärdat tillstånd för arbetsskift på mindre än 24 timmar. I sådana fall kan exempelvis följande problem uppstå

  • veckoarbetstiden ökas till 42 timmar
  • övertid uppstår först när perioden har tagit slut
  • andelen aktivt arbete är för stor, så att det inte längre är fråga om periodvis arbete.

Medlemmarna bör kontakta förtroendemannen när arbetsgivaren börjar prata om att göra eller förnya en anhållan om undantagstillstånd. När arbetsgivaren anhåller om tillstånd bör han eller hon ge förtroendemannen möjlighet att bli hörd. Förtroendemannen måste vara noggrann när han eller hon ger ett utlåtande som bifogas till ansökan.

Arbetsgivaren, arbetstagaren eller förtroendemannen kan överklaga beslutet till arbetsrådet inom 30 dagar efter att de har fått kännedom om beslutet.