Tehyiternas juridiska frågor sköts av sex av Tehys egna jurister, som är experter på arbetsrätt och social- och hälsovårdsbranschen. Om man beslutar att ta ditt tviste- eller brottsmål till rättegång, har du ingen ekonomisk risk som tehyit.

Tehys rättstjänst handlägger tvister i anställningsförhållanden, såsom uppsägning av medlemmar och obetalda löner. Det handlar om tvistemål där en enskild medlem väcker talan mot en arbetsgivare i en allmän domstol.

Dessutom finns det situationer där en arbetstagare misstänks för ett brott, till exempel vårdfel. Ibland har en arbetstagare själv blivit offer för brott, till exempel våldsfall vid vård av en patient.

För avsiktliga brott beviljas rättshjälp i regel inte.

Gratis för medlemmen

Hjälpen är oersättligt värdefull för de som behöver den. Största delen av våra medlemmar behöver som tur inte tjänsten, men vem som helst kan stöta på en situation i arbetslivet där de behöver stöd.

De flesta andra förbund har ingen motsvarande tjänst. I så fall sköts ärenden genom rättsskyddsförsäkringen.

Rättegångskostnaderna är i tvistemål så höga, att det är riskabelt att till exempel bestrida en uppsägning med enbart rättsskyddsförsäkringen som stöd. Som tehyit är det här inte en risk för dig.