Inomhusluftproblemen har ökat under de senaste decennierna och många lider av dålig inomhusluft. Vid misstanke om problem med inomhusluften, lönar det sig att kontakta företagsläkarens mottagning och informera arbetsgivaren om misstanken.

 • hosta
 • kräkningar
 • feberfrossa
 • ögoninflammationer
 • luftvägsinfektioner
 • hudproblem
 • problem med nervsystemet och minnet.

Ofta väcks misstankar om problem med inomhusluften när arbetstagarna drabbas av olika symtom under arbetstid och symtomen lindras när de inte är på arbetsplatsen. Om du misstänker problem med inomhusluften, diskutera saken med företagsläkaren och berätta för arbetsgivaren om dina misstankar.

Ta också gärna kontakt med arbetarskyddsfullmäktige genast när du misstänker problem med inomhusluften.

Arbetsgivarens åtgärder

Arbetsplatsen ska ha rutiner med hjälp av vilka man kan förebygga hälsoproblem som beror på inomhusluften och rätta till eventuella problem. Arbetsgivaren ska genast vidta åtgärder för att förhindra exponering och eliminera orsakerna.

I praktiken börjar man med att utreda vad som orsakar problemen med inomhusluften. Utredningen ska vara systematisk och multiprofessionell. Vid behov kan man grunda en inomhusluftgrupp. Följande parter kan delta i utredningen:

 • företagshälsovården
 • arbetarskyddsfullmäktige
 • arbetarskyddschefen
 • fastighetsskötaren
 • disponenten.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetshälsan och ska därför försöka hitta andra lokaler för dem som blivit sjuka av inomhusluften. Alternativa utrymmen utreds på de insjuknades villkor.

Det är skäl att ta hjälp av arbetarskyddsfullmäktige när man utreder alternativa lokaler, eftersom han eller hon känner till var problem med inomhusluften förekommer.

När utredningen av fastighetens skick är klar ska arbetsgivaren ta hjälp av kvalificerade experter för att tolka resultaten. Därefter vidtar arbetsgivaren korrigerande åtgärder i enlighet med den plan och tidtabell som gjorts upp. Det är viktigt att följa upp effekterna av de åtgärder som vidtagits.

Genom att öppet informera om läget när det gäller utredningen och åtgärdandet av problemen med inomhusluften kan arbetsgivaren förhindra ryktesspridning.

Företagshälsovårdens åtgärder vid misstanke om inomhusluftproblem

När en arbetstagare söker sig till företagshälsovården på grund av symtom, ska företagshälsovården väcka misstanke om yrkesbetingad sjukdom. Företagshälsovården genomför arbetsplatsundersökningar, och på basen av dem fås information om exponering under arbetet och om hälsorisker på arbetsplatsen.

I företagshälsovården utförs diagnostiska och differentialdiagnostiska undersökningar som hör till primärhälsovården, och vid behov ges en remiss för vidare undersökningar till Arbetshälsoinstitutet eller polikliniken för arbetsmedicin eller yrkesbetingade sjukdomar.