Image text
Foto: iStock

Med arbetsplatsvåld avses att en arbetstagare blir föremål för fysiskt våld eller hot om våld när han eller hon utför sina arbetsuppgifter. Det kan vara fråga om fysiskt våld såsom fasthållning, slag, sparkar, klösning eller i extrema fall användning av vapen.

Tehys medlemmar upplever ofta fysiskt våld eller hot om våld i sitt arbete. Arbetsplatsvåld kan också ha formen av hot, hotfullt beteende eller trakasserier.

Arbetsplatsvåld bör inte förringas. Om det förekommer våld eller hot som absolut inte kan godtas, måste arbetsgivaren anmäla saken till polisen eller hjälpa arbetstagaren att göra en polisanmälan.

Arbetsgivaren ska identifiera och utreda riskfaktorer som kan leda till arbetsplatsvåld och bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet. I bedömningen av risken för arbetsplatsvåld

  • utreder man om risken för våld är normal eller högre än normalt eller om det föreligger en uppenbar risk för våld.
  • tar man hänsyn till statistisk information om hur ofta våldsamma situationer förekommer inom branschen eller i ifrågavarande arbetsuppgift.
  • utreder man om det finns faktorer i arbetet som ökar risken för våld.

Vid bedömningen kan man gärna ta hjälp av arbetsplatsens arbetarskyddspersonal och vid behov utomstående experter från exempelvis företagshälsovården.

Våld och hot om våld försämrar arbetshälsan och belastar arbetstagarna på ett skadligt sätt, även om det sällan medför fysiska skador.

Att förebygga våld på arbetsplatsen

De risker som konstaterats i samband med utvärderingen av risken för våld på arbetsplatsen ska minskas med hjälp av planering av arbetsmetoderna och arbetsplatsen.

Bland annat följande faktorer har betydelse för bekämpningen av våld

  • arbetsplatsens utformning (flyktmöjligheter)
  • dörrarnas placering
  • möblernas placering
  • arrangemangen i receptionen
  • larmsystemens funktion.

När man utbildar och skolar in en arbetstagare ska man se till att han eller hon känner till vilka farosituationer som kan uppstå och hur dessa ska hanteras samt kan handla rätt i en hotfull situation.

Personalen bör ha tillgång till de larmanordningar och -system som behövs för att bekämpa och begränsa eventuellt våld. De ska också ha möjlighet att snabbt kalla på hjälp. Larmanordningarna ska väljas och placeras så att de är lättillgängliga för personalen i en eventuell farosituation. Det ska gå att larma diskret.

Ensamarbete

Ensamarbete ska tas i beaktande i utvärderingen av risken för våld på arbetsplatsen. Om det finns en risk för våld på arbetsplatsen måste ensamarbetet begränsas.

Om ensamarbete inte kan undvikas ska man minska risken för våld genom att förutse farliga situationer och fästa uppmärksamhet vid arbetsmetoderna, utrymmena, arbetsmiljön, arbetstidsarrangemangen, kommunikationen samt utbildningen och inskolningen.