Image text
Foto: iStock

En yrkessjukdom är en sjukdom som sannolikt orsakats av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer på arbetsplatsen. Till företagshälsovårdens tjänster hör att undersöka och behandla symtom som beror på arbetet samt misstänkta arbetssjukdomar. För att en yrkessjukdom ska ersättas måste kravet på orsakssamband uppfyllas.

Om du anser att dina sjukdomssymtom beror på arbetet,

  • kontakta företagshälsovården och arbetarskyddsfullmäktige. 
  • vid behov kan företagshälsovårdens läkare remittera dig till vidare undersökningar på exempelvis ett centralsjukhus eller arbetshälsoinstitut.
  • be om stöd från arbetarskyddsfullmäktige och berätta för din arbetsgivare om symtomen och den misstänkta yrkessjukdomen i ett så tidigt skede som möjligt. Din arbetsgivare kan då vidta åtgärder och förbättra arbetsförhållandena.

Ersättningar för yrkessjukdomar

Yrkessjukdomen ersätts av det försäkringsbolag hos vilket arbetsgivaren hade försäkring när yrkessjukdomen upptäcktes. Om yrkessjukdomen upptäcks först senare ansvarar det försäkringsbolag som hade hand om försäkringarna för det senaste arbete som hade kunnat orsaka yrkessjukdomen för ersättningen.

I förordningen om yrkessjukdomar finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna som betraktas som yrkessjukdomar och de faktorer som orsakar dem. En sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även om den inte nämns i förordningen, om orsakssambandet med den faktor man exponerats för kan påvisas.

Gällande coronaviruset krävs en diagnostiserad sjukdom för att få kompensation för arbetsbetingad sjukdom. Endast exponering för coronaviruset är inte en yrkesbetingad sjukdom och kompenseras inte.

Ersättningen för ersättningsgilla yrkessjukdomar betalas ur den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Alla personer i anställningsförhållande är berättigade till försäkringsskydd.

Krav på orsakssamband

För att en yrkessjukdom ska ersättas måste kravet på orsakssamband uppfyllas. När det gäller yrkessjukdomar är detta sannolikhetsvillkor lagstadgat.

De faktorer som talar för ett orsakssamband måste väga tyngre än de faktorer som talar mot ett orsakssamband. En medicinsk möjlighet att en viss skada är ett resultat av en viss olycka är i sig inte ett tillräckligt skäl för att arbetstagaren ska få ersättning.

Om du vill överklaga ett negativt beslut i en fråga som gäller en yrkessjukdom kan du kontakta Tehy.

Arbetshälsoinstitutets Guide för yrkessjukdomspatienter innehåller bland annat information om ersättningar vid misstanke om yrkessjukdom.