Image text
Foto: iStock

För att få en särskild behörighet till begränsad ordinering av medicin krävs högskolestudier på 45 sp. Sjukskötare med särskild behörighet för begränsad ordinering av mediciner kan arbeta till exempel i grundhälsovårdens tidsbokningspoliklinik eller i en gemensam akutmottagning.

Utbildningen omfattar patologi, klinisk medicinsk vetenskap och vårdarbete, farmakologi och receptlära. Utöver teoretiska studier inkluderar utbildningen

  • bedömning av patientens behov av vård
  • genomföring av vårdarbete och symtomatisk vård
  • uppföljning och utvärdering av vårdens effekter.

Kunskaperna säkerställs i ett skriftligt prov och ett yrkesprov i vars bedömning den handledande läkaren deltar. Yrkeshögskolor och universitet samarbetar i planeringen och den praktiska organisationen av utbildningen.

Personen som antas till utbildningen måste ha minst tre års praktisk arbetserfarenhet från de senaste fem åren inom det ansvarsområde där hen kommer att ordinera medicinen. Ordinering av medicin kräver alltid ett skriftligt recept från den ansvariga läkaren i sjukvårdens verksamhetsenhet där sjukskötaren arbetar.

Endast vissa mediciner

En sjukskötare med begränsad rätt att ordinera mediciner får utfärda och förnya recept endast på basis av det behov som diagnostiserats vid mottagningen (med undantag för en kvinnas plötsliga okomplicerade urinvägsinfektion, för vilken medicin också kan ordineras baserat på en telefonintervju).

I den begränsade rätten till att ordinera mediciner definieras i förordningen i bilaga 1 vilka mediciner en sjukskötare kan fortsätta eller påbörja. Vid ordinering av medicinen måste sjukskötaren följa patientens skriftliga vårdplan och verksamhetsenhetens instruktioner baserat på de nationella vårdrekommendationerna.

Utbildningsersättningen för en person med begränsad rätt att ordinera medicin betalas till den vårdenhet där personen med särskild kompetens är anställd.

Tilläggskompetensen som skapas av utbildningen är en viktig resurs för arbetsgivaren. Man ska komma överens med arbetsgivaren om övriga kostnader för deltagandet i utbildningen och de påverkningar som uppgiftens kravnivå har på sjukskötarens lön.