De titlar som används av förmännen och cheferna inom hälso- och sjukvården ska beskriva deras uppgifter och ställning inom organisationen. De berättar också om yrkets status och karriärutveckling.

Det är viktigt att titlarna är logiska och titlarna för de som arbetar med samma uppgifter inom olika organisationer överensstämmer med varandra.

Traditionella yrkestitlar såsom läkare och sjukskötare kan inte överges. Patienter inom hälsovården har rätt att veta vem som vårdar dem.

Chefstitlar

Chefstitlar såsom överläkare och överskötare har också ett värde. De berättar för patienten att verksamheten leds av en person som kan bedöma verksamheten även ur patientens synvinkel. Detta främjar patientsäkerheten och kvalitetskontrollen.

Chefernas titlar har betydelse för respekten inom yrkeskåren och för yrkesidentiteten. Social- och hälsovårdssystemens uppbyggnad varierar kraftigt internationellt, men titlarna överskötare och överläkare förenar yrkeskåren.

När man ska bygga nätverk och knyta kontakter är det viktigt att veta vem som bär ansvaret inom den främmande organisationen.