Image text
Foto: iStock

Om personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre regleras från och med 1.10.2020 i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade äldreomsorgslagen).

Med personaldimensionering avses det beräknade förhållandet mellan antalet anställda och antalet klienter. I äldreomsorgslagen är personaldimensioneringen 0,7.

Övergångsperiod

Under en övergångsperiod kan dock dimensioneringen 0,7 under vissa förutsättningar underskridas. Förutsättningen är att nivån på vården och omsorgen på verksamhetsenheten ska motsvara antalet äldre personer som får tjänster där och det servicebehov som deras funktionsförmåga förutsätter samt trygga tjänster av hög kvalitet för dem.

Under övergångsperioden ökar personaldimensioneringens absoluta minimum stegvis. Övergångsperioden slutar den 1 april 2023, och då ska personaldimensioneringen vara minst 0,7 anställda per klient.

Tabell 1. Den absolut minsta personaldimensioneringen enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Tidsperiod Absolut minimidimensionering
1.10-31.12.2020 0,5
1.1.2021-31.12.2021 0,55
1.1.2022-31.3.2023 0,6
från och med 1.4.2023 0,7

Arbetsgivaren ska se till att det med tanke på klienternas behov och antal finns ett tillräckligt stort antal yrkesutbildade inom social- och hälsovården på verksamhetsenheten under varje skift. Det totala servicebehovet och klientstrukturen på verksamhetsenheten kan kräva en personaldimensionering som överskrider 0,7. Om en stor del av enhetens klienter har krävande servicebehov kan dimensioneringsbehovet på enheten permanent vara större än 0,7.

Direkt och indirekt klientarbete

Enligt äldreomsorgslagen beaktas från och med 1.10.2020 endast de arbetstimmar som utförts i direkt klientarbete vid beräkningen av personaldimensioneringen.

Med direkt klientarbete avses vård och omsorg samt uppgifter som främjar och upprätthåller klienternas funktionsförmåga och rehabilitering, registrering av klientuppgifter, bedömning av servicebehovet samt utarbetande och uppdatering av vård- och serviceplaner.

Arbetstimmar som utförts i indirekt klientarbetet (=stödtjänstuppgifter) beaktas inte vid beräkningen av de timmar som ligger till grund för personaldimensioneringen. En separat resurs ska i regel reserveras för stödtjänstuppgifter. Om indirekt arbete regelmässigt inkluderas i det arbete som anställda i klientarbete utför, ska den andelen definieras i uppgiftsbeskrivningen.

Med indirekt klientarbete avses städning av rum och gemensamma utrymmen, tvätt och fastighetsskötsel, matlagning och uppvärmning av mat, chefsarbete och administrativt arbete för enhetens föreståndare och ansvariga person samt övriga motsvarande uppgifter som möjliggör vård och omsorg.

Grupper av anställda som deltar i direkt klientarbete

I äldreomsorgslagen finns en förteckning över de grupper av anställda som kan delta i direkt klientarbete:

 • sjukskötare och hälsovårdare
 • närvårdare och primärskötare
 • geronomer
 • hemvårdare
 • socialsektorns handledare och pedagoger
 • personer som avlagt socionomexamen (YH)
 • personer som avlagt lämplig yrkes- eller specialyrkesexamen
 • personer som avlagt lämplig examen på institutnivå
 • fysio- och ergoterapeuter
 • rehabiliteringshandledare
 • hemhjälpare, vårdbiträden och omsorgsassistenter
 • handledare för stimulerande verksamhet och andra motsvarande anställda som deltar i upprätthållandet av klientens sociala funktionsförmåga
 • verksamhetsenheternas föreståndare och ansvariga personer.

Arbetsskiftets personal får inte bestå enbart av anställda i de tre sista punkterna eller enbart av studerande med arbetsavtal. Verksamhetsenhetens föreståndare och ansvariga personer beaktas vid personaldimensioneringen endast till den del som de utför direkt klientarbete.

I direkt klientarbete kan även studerande med arbetsavtal på verksamhetsenheten delta oberoende av utbildningsform om de genom sina studier har skaffat tillräcklig kompetens i förhållande till grunderna för examen, till den kompetens som lagstiftningen om yrkesutbildad personal förutsätter samt till kompetensbehoven på arbetsplatsen.

En anställd vid verksamhetsenheten får inte utan utbildning i läkemedelsbehandling delta i uppgifter inom sådan behandling eller genomföra den.

Faktisk personaldimensionering

Dimensioneringen av personalen ska enligt äldreomsorgslagen bedömas som en faktisk personaldimensionering på respektive verksamhetsenhet.

Den bedöms under en tre veckor lång uppföljningsperiod, som motsvarar längden på arbetsskiftsförteckningen enligt arbetstidslagen.

Det ska finnas tillräckligt mycket personal på verksamhetsenheten vid alla tider på dygnet. Arbetsinsatsen för frånvarande anställda ska ersättas med vikarier (till exempel vid semestrar, sjukledigheter och tid som används för fortbildning).

Personaldimensioneringen bedöms per verksamhetsenhet. I lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre definieras en verksamhetsenhet för serviceboende med heldygnsomsorg och för långvarig institutionsvård på följande sätt:

 • verksamhetsenheten har gemensamma lokaler och egen arbetsskiftsplanering samt är underställd en och samma chef.

Under uppföljningsperioden på tre veckor är arbetstiden 114 timmar och 45 minuter, dvs. 114,75 i decimalform. Detta timantal används för alla grupper av anställda på verksamhetsenheter inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Formel för beräkning av en faktisk personaldimensionering:

De arbetstimmar som utförts inom direkt klientarbete av anställda i direkt klientarbete under en uppföljningsperiod på tre veckor räknas ihop.
Summan av dessa arbetstimmar delas med 114,75. På så vis får man reda på det kalkylmässiga antalet vakanser/anställningsförhållanden som varit tillgängliga under de tre veckorna.

Antalet vakanser/anställningsförhållanden delas med antalet klienter.

Ett exempel på hur man beräknar den faktiska personaldimensioneringen finns på THL:s webbplats (på finska). 

Mer information:

Social- och hälsovårdsministeriet:

Vanliga frågor och svar om personaldimensionering

Kommuninfo om ändringen av äldreomsorgslagen