Image text
Foto: iStock

Om personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre regleras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade äldreomsorgslagen). Socialvårdens långvariga anstaltsvård för äldre upphör 1.1.2028.

Med personaldimensionering avses det beräknade förhållandet mellan antalet anställda och antalet klienter. I äldreomsorgslagen är personaldimensioneringen 0,7.

Övergångsperiod till 1.12.2023

Under en övergångsperiod kan dock dimensioneringen 0,7 under vissa förutsättningar underskridas. Förutsättningen är att nivån på vården och omsorgen på verksamhetsenheten ska motsvara antalet äldre personer som får tjänster där och det servicebehov som deras funktionsförmåga förutsätter samt trygga tjänster av hög kvalitet för dem.

Under övergångsperioden ökar personaldimensioneringens absoluta minimum stegvis.
•    Från 1.4.2023 är minimidimensioneringen 0,65
•    Från 1.12.2023 är minimidimensioneringen 0,70 anställda per klient.

Det totala servicebehovet och klientstrukturen på verksamhetsenheten kan kräva en personaldimensionering som överskrider 0,7. Om en stor del av enhetens klienter har krävande servicebehov kan dimensioneringsbehovet på enheten permanent vara större än 0,7.

Arbetsgivaren ska se till att det med tanke på klienternas behov och antal finns ett tillräckligt stort antal yrkesutbildade inom social- och hälsovården på verksamhetsenheten under varje skift.