Image text
Foto: iStock

Om personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre regleras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade äldreomsorgslagen). Socialvårdens långvariga anstaltsvård för äldre upphör 1.1.2028.

Med personaldimensionering avses det beräknade förhållandet mellan antalet anställda och antalet klienter. Enligt äldreomsorgslagen ska personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre vara minst 0,65.

Det totala servicebehovet och klientstrukturen på verksamhetsenheten kan kräva en personaldimensionering som överskrider 0,65. Om en stor del av enhetens klienter har krävande servicebehov kan personaldimensioneringen på enheten permanent vara större än minimikravet i lagstiftningen.

Arbetsgivaren ska se till att det med tanke på klienternas behov och antal finns ett tillräckligt stort antal yrkesutbildade inom social- och hälsovården på verksamhetsenheten under varje skift.