Arbete som utförs på söndagar, söckenhelger, lördagar, kvällar och nätter berättigar till särskild ersättning, alltså tillägg till grundlönen. Arbete under söndagar och söckenhelger ersätts med ett tillägg på hundra procent av grundlönen.

Ersättningarna för lördags-, kvälls- och nattarbete varierar mellan olika kollektivavtal. Även de tider som berättigar till ersättning för kvälls-, lördags- och nattarbete varierar. Exempel

  • Ersättningen för kvällsarbete är vanligen 15 procent av timlönen och betalas ut för arbete som utförts kl. 18.00–22.00.
  • Med nattarbete avses vanligen arbete som utförs kl. 22.00–07.00, och ersättningen för nattarbete är 30–45 procent av timlönen.
  • Ersättningen för lördagsarbete är vanligen 20 procent av timlönen och betalas ut för arbete som utförts kl. 06.00–18.00.

Kollektivavtalet innehåller också bestämmelser om huruvida ersättningen ges som motsvarande ledig tid och huruvida arbetsgivaren ensidigt kan bestämma i vilken form ersättningen ska ges (pengar eller motsvarande ledig tid).

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet har den anställda endast rätt till ersättning för söndagsarbete i enlighet med vad som stadgas i arbetstidslagen. I vissa fall avtalar man också om andra ersättningar i arbetsavtalet.

Erfarenhetstillägg

Erfarenhetstilläggen grundar sig på kollektivavtalen. Alla kollektivavtal inom de områden som Tehy representerar innehåller bestämmelser om erfarenhetstillägg eller tillägg med andra namn som betalas ut på basis av arbetserfarenhet.

Tilläggets storlek och antalet arbetsår som krävs för att man ska få erfarenhetstillägg varierar mellan olika kollektivavtal.

Arbetserfarenhet inom samma bransch (t.ex. vårdsektorn) räknas som regel till godo när man beräknar erfarenhetstillägget.

Personliga tillägg

I de flesta kollektivavtal finns bestämmelser om personliga tillägg. Ett personligt tillägg betalas inte på basen av uppgiftens kravnivå utan på basen av arbetstagarens personliga prestation. Som grund för ett personligt tillägg kan till exempel också finnas ett krav på tilläggsutbildning, som inte är en förutsättning för att sköta uppgiften, men som är till nytta då man utför uppgiften. 

Då man fördelar de personliga tilläggen ska man behandla arbetstagarna jämlikt. Inom den offentliga sektorn ska 1,3 procent av den sammanlagda summan av de uppgiftsbaserade lönerna användas till personliga tillägg. 

Rekryteringstillägg

Rekryteringstillägg används särskilt inom den offentliga sektorn. Det beviljas för uppgifter till vilka det är svårt att få personal. Rekryteringstillägget kan vara tidsbundet, om arbetsavtalet är tidsbundet. 

Fjärrortstillägg och årsbaserade tillägg

Fjärrortstillägg och årsbaserade tillägg är gamla lönedelar inom den offentliga sektorn. Nya fjärrortstillägg eller årsbaserade tillägg har inte beviljats efter 1990-talet. En del arbetstagare kan fortfarande ha de här tilläggen, det på grund av att man inom AKTA området i tiden beslöt att man inte tar bort fjärrorts eller årsbaserade tillägg från dem som hade dessa, förutsatt att förutsättningarna för tilläggen fortfarande uppfylls.