Image text
Foto: iStock

Arbetsgivaren får inte ha kameraövervakning på arbetsplatsen utan sakligt skäl och behov.

När är kameraövervakning tillåten?

Arbetsgivaren får använda kameraövervakning i lokaler som är i dess användning om syftet är att
•    trygga den personliga säkerheten för arbetstagare och andra som vistas i lokalerna
•    skydda egendom
•    övervaka att produktionsprocesserna fungerar på ett ändamålsenligt sätt
•    förebygga eller reda ut situationer som äventyrar säkerheten, egendom eller produktionsprocessen.

När är kameraövervakning inte tillåten?

Arbetsgivaren får inte använda kameraövervakning för observation av en viss arbetstagare eller vissa arbetstagare på arbetsplatsen. 
Kameraövervakning får inte användas på toaletter, i omklädningsrum, övriga personal- eller socialutrymmen eller i arbetstagarens personliga arbetsrum.

Kameraövervakning får inte riktas på någon viss arbetspunkt där arbetstagare arbetar, om övervakningen inte är nödvändig på grund av någon av följande orsaker

•    för att förebygga ett uppenbart hot om våld eller en olägenhet eller fara som äventyrar en arbetstagares säkerhet eller hälsa och som har att göra med hens arbete
•    för att förhindra och reda ut brott mot egendom, om en central del av arbetstagarens uppgift är att hantera egendom som är av stort värde eller vikt, såsom pengar, värdepapper eller värdefulla föremål
•    för att trygga en arbetstagares förmåner och rättigheter och där kameraövervakningen grundar sig på begäran av den arbetstagaren som är föremål för övervakningen.

Behandling av personuppgifter och öppenhet när kameraövervakning genomförs 

Bilder och ljud som spelas in av en kamera räknas som personuppgifter om de kan användas för att identifiera enskilda individer. På behandlingen av personuppgifter tillämpas dataskyddslagstiftningen. Den som utövar kameraövervakning (arbetsgivaren) är personuppgiftsansvarig, även om inspelningarna bara sparas i exempelvis en timme. 

I egenskap av personuppgiftsansvarig ska arbetsgivaren vid planeringen och genomförandet av kameraövervakningen se till att man innan kameraövervakningen tas i bruk har rett ut möjligheten att använda metoder som inte inskränker arbetstagarnas integritet i lika hög grad. Man ska inte inskränka arbetstagarens integritet mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål som eftersträvas.

Inspelningarna från kameraövervakningen får enbart användas för de på förhand fastställda ändamålen som var orsaken till att övervakningen genomfördes. Inspelningarna ska förstöras genast när de inte längre behövs för att nå syftet med kameraövervakningen och senast ett år efter att upptagningen avslutades.

Arbetstagarna ska informeras efter samarbets- och samrådsförfarandet om inledandet och genomförandet av kameraövervakningen, samt om hur och i vilka situationer eventuella inspelningar kommer att användas, samt om placeringen av kameror vid olika arbetspunkter. Om kameraövervakningen och hur den genomförs ska också informeras på ett synligt sätt i de lokaler i vilka kameror finns.

Om kameraövervakningssystemet inte sparar bilder eller ljud och inte heller på annat sätt samlar in personuppgifter, tillämpas inte dataskyddslagstiftningen.